Alu
- en tesaurus over ølbryggerfaget

av Kenneth Lunde og Magnus André Wandås

Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013

Innledning

Øl er en drikk som er over 7000 år gammel og stammer fra Mesopotamia og det gamle Egypt. I følge forskere har drikken hatt en stor betydning for sivilisasjonens fremgang og er således et spennende og bredt tema å ta for seg ("History of beer," 2013, 8. april), med mange fasetter og innfallsvinkler. Innenfor denne tesaurusen er ølbrygging definert som selve produksjonen av øl fra råvare til ferdig produkt.

I forbindelse med valg av bacheloroppgave var vi innstilt på å finne et tema vi begge mente var interessant og som vi ville være villig til å bruke mye tid på. Vi sjekket derfor skoleoppgavene på Læringssenteret på P48 og fant ut at det ikke var laget tesaurus om øl før. Vi fant dette interessant og tema for denne tesaurusen har derfor vært klart siden 2011. Den endelige avgjørelsen ble tatt over en Pale Ale på Bar Babylon og har forblitt uendret frem til skrivende stund, en tesaurus over ølbryggerfaget skal lages.

En tesaurus er, i følge Vanda Broughton, følgende:

[…] a tool used for the subject indexing of documents. It consists of a structured list of terms (usually in one particular subject field) that an indexer or records manager may use to describe documents so that end-users can retrieve relevant items when searching for material about a particular subject.

Vi vil gjerne takke Ellen Hjortsæter, som har veiledet oss gjennom hele prosessen og sørget for at vi har holdt hos på stø kurs fra begynnelse til slutt.

Metode

Vi har benyttet «ISO-standard 25964-1» (International Organization for Standardization, 2011) som standard for tesaurusens utforming. Til veiledning har vi benyttet «Essential thesaurus construction» (Broughton, 2006) og «Thesaurus construction and use» (Aitchison, Gilchrist & Bawden, 2000). Selv om disse forholder seg til «ISO-standard 2788» (International Organization for Standardization, 1986), er mye av innholdet like brukbart for bruk med den nye standarden.

Termene i tesaurusen er samlet fra et representativt utvalg dokumenter. Disse består av generelle dokumenter om øl og bryggerfaget, slik som ølguider og bryggehåndbøker, samt mere spesifikke verker om humle, gjær og lignende. De bøkene som er valgt er valgt på grunnlag av sin termrikdom og at disse termene kommer fra mange forskjellige deler av feltet. Disse termene er det som ligger i bunn for tesaurusgrunnlaget.

For å få en så god oversikt over fagområdet som mulig har vi konsultert bøker, internett generelt og spesielt diskusjonsforumet på norbrygg.no, der både fagpersoner og representanter fra forskjellige bryggeinstitusjoner har vært til god hjelp med forklarende innlegg.

Tesaurusgrunnlaget er konstruert på bakgrunn av en fasettanalyse gjort i henhold til «ISO 25964-1».

Problemer underveis har vært hovedsakelig at vi ikke fikk fatt i «ISO 25964-1» før et stykke uti arbeidet og måtte gjøre en del gjettverk basert på «ISO 2788» i begynnelsen. Vi har senere gjennomgått tesaurusen med «ISO 25964-1» for hånden, men avvik kan fortsatt forekomme.

Assosiative relasjoner som er formalisert

Følgende assosiative relasjoner er formalisert:

Tesaurusens fagområde

Denne tesaurusen er designet for bruk i indeksering og gjenfinning i databaser over samlinger med ølproduksjonslitteratur. Materialet som skal beskrives er dokumenter relatert til produksjon av øl og andre dokumenter som kan ha innvirkning på hvordan øl produseres.

Sentrale emner innenfor ølbrygging er for eksempel følgende:

Emner som er regnet som utenfor tesaurusens fagområde inkluderer følgende:

Tesaurusens oppbygning

Denne tesaurusen inneholder 848 foretrukne termer av totalt 934 termer. Disse er fordelt over 16 hovedfasetter, i følgende rekkefølge:

 1. Språk
 2. Bibliografisk form
 3. Tid
 4. Steder
 5. Bryggerfaget
 6. Lover
 7. Måleenheter
 8. Aktører
 9. Utstyr
 10. Aktiviteter
 11. Prosesser
 12. Egenskaper
 13. Materialer
 14. Råvarer
 15. Restprodukter
 16. Øl

Termenes språk og form

Språket i tesaurusen er norsk bokmål og bør kunne benyttes i alle norskspråklige systemer.

Termene er i all hovedsak norske substantiver eller substantivsfraser. Der norske termer ikke eksisterer, men lett kan utledes fra det engelske begrepet takket være de germanske språkenes felles opphav, er dette gjort og originalformene er tatt med som ikke-foretrukne termer. Termer som er spesielt knyttet til den formen den har på originalspråket er ikke oversatt, i henhold til «ISO 25964-1» (s. 32). Termer som finnes på norsk er alltid valgt som foretrukne termer.

Eksempel
Biergarten
Free House
men
Belgisk brun

Spesielt grunnavn på øltyper er termer som ikke er blitt oversatt, da de opprinnelige termene ofte er såpass innarbeidet i faget at det virker kunstig å oversette termen. Videre inndelinger vil derimot oversettes der det finnes gode norske alternativer.

Eksempel
Brown ale
Engelsk Brown
Søt stout

Termene er hovedsakelig vist i flertall, ubestemt form, med unntak i henhold til Hjortsæters «Retningslinjer for emneord» (2005, s. 45).

Eksempel
Patenter
men
Holdbarhet
Mikrobryggerirevolusjonen

Sammensatte begreper er delt opp i så små individuelle enheter som gir mening innenfor tesaurusens omfang og for den forventede brukergruppe. Dette er gjort i henhold til retningslinjene skissert i «ISO 25964-1» (s. 37).

Vitenskapelige termer er som hovedregel unngått der det finnes en tilfredsstillende populærterm. Der ingen slik term er i vanlig bruk blir den vitenskapelige termen foretrukken term, i henhold til «ISO 25964-1» (s. 34).

Termer er alltid gitt med versal i første ord. Videre ord har ikke fått stor forbokstav, med mindre norske skriveregler krever det, eller ordene er tatt fra andre språk der versaler er konvensjonen.

Spesialtegn er unngått der det er mulig. Unntak er gjort for bindestrek og tøddel da disse, særlig i tysk og belgisk, opptrer til dels ofte i termer om og rundt øl og ikke vil regnes som problematisk da disse er i vanlig bruk.

Eksempel
CO2 istedenfor CO₂.
men
CO2-tanker
Münchener

Der to termer i tesaurusen er homografer er ordene vist med en kvalifikator (International Organization for Standardization, 2011, s. 22). Dette er til stor grad unngått, men er likevel gjengående for assosiasjonsfasetten og tilsetningsstoffasetten der aromaen eller smaken av et stoff ofte får samme term som stoffet selv.

Eksempel
Nellik (assosiasjon)
Nellik (tilsetningsstoff)

Der både entall og flertall av et begrep opptrer i tesaurusen som termer for forskjellige konsepter får disse også kvalifikatorer.

Eksempel
Sitron (assosiasjon)
Sitroner (tilsetningsstoff)

Der en term i tesaurusen er homograf med en term som ikke opptrer i tesaurusen, men er mer vanlig i dagligtale enn den fagspesifikke termen får termen en kvalifikator.

Eksempel
Bjørnunger (flasker)

Nyord og slang som er i generell bruk innen bryggemiljøene, slik som Bjørnungene i eksemplet over, er regnet som godkjente termer i henhold til «ISO 25964-1» 6.6.5 a (s. 33).

Tesaurusen inneholder adjektiver som foretrukne termer i fasetten for egenskaper fordi det er regnet som spesielt viktig å kunne beskrive et øls kvaliteter. Dette er i henhold til «ISO 25964-1» 6.3.2 avsnitt 3 (s. 24).

Akronymer som foretrukne termer er unngått i så stor grad som mulig. Unntak er gjort der den fulle termen ikke er i vanlig bruk. Da er akronymet gitt som foretrukken term mens den fulle formen er gitt som ikke-foretrukket term. Dette er i henhold til «ISO 25964-1» 6.6.8 (s. 34). Akronymer som forekommer som en del av et lengre navn er ivaretatt. Derfor er f.eks. «India Pale Ale» valgt fremfor «IPA», mens «Imperial IPA» er valgt fremfor «Imperial India Pale Ale».

Veiledning

Grunnlag

Grunnlaget er det arbeidet som ligger til grunn og som systematisk og alfabetisk visning er utledet fra.

Rekkefølgen i grunnlaget går fra det generelle til spesielle, basert på det utvidede PMEST-skjemaet til Classification Research Group (kilde), men tilpasset.

Underfasettene er sortert fra generelt til spesielt, eller etter kronologisk rekkefølge der dette er naturlig. Der det ikke eksisterer noen naturlig rekkefølge er termene sortert alfabetisk.

De hierarkiske nivåene fremgår ved innrykk og inndelingskriterier vises ved understrekning og kursiv.

Inndelingskriteriet er utelatt der underinndelingen kun er etter type.

Ekvivalensrelasjonene er i grunnlaget fremvist med «x» med foretrukken term foran og ikke-foretrukken term bak.

Assosiative relasjoner vises i grunnlaget med «xx». Assosiative relasjoner som er vist er de som er skissert ut i «ISO 25964-1» 10.3 (s. 63). I tillegg viser vi relasjon mellom agent eller instrument og produkt, der det ikke finnes noen term for en bindende operasjon.

Eksempel
Spesialmalt
	etter formål
	Aromamalt
	Body malt
	Fargemalt xx Ristet malt (råvare)
	Smaksmalt
	etter behandling
	Krystallmalt x Karamellmalt

Systematisk del

Den systematiske delen er lik grunnlaget med unntak av at verken ekvivalensrelasjoner eller assosiative relasjoner vises. Derimot vil oppslagstermene i denne delen av tesaurusen ha løpenummer fra 1 til 848 som vises før selve termen.

Eksempel
463		Malt (råvare)
			etter stadie
464			Grøpp
			etter bruksområde
465			Basemalt

Termen vil ha det samme nummeret ved siden av seg i den alfabetiske delen for å forenkle gjenfinning mellom den systematiske og alfabetiske del.

Alfabetisk del

Den alfabetiske delen inneholder alle termene i tesaurusen i en alfabetisk liste. Denne inkluderer også løpenummer vist med parentes etter hver term. Denne delen viser også oppslagstermenes note, over-, under- og sideordnede termer samt ekvivalensrelasjoner. Her følger en oversikt over de ulike begrepenes forkortelser som blir benyttet i en tesaurus:

Eksempel
Brygg			(728)
NOTE: Bruk om uferdig øl
OT: Øl
UT: Mesk
UT: Vørter
UT: Grønt øl
Dyrking			(196)
BF: Kultivering
SO: Korn (Råvare)
[…]
Kultivering
BRUK Dyrking		(196)

Spesielle hensyn ved de ulike hovedfasettene

Denne delen av veiledningen tar for seg særskilte bestemmelser for de ulike hovedfasettene.

Språk

For utvidelse av språk-fasetten, se Språkrådets liste over språk (2010, 9. november).

Bibliografisk form

I fasetten bibliografisk form er inkludert de bibliografiske former som er spesielle for fagområdet. Videre bibliografiske former kan hentes fra DDK5 Hjelpetabell 1 (Dewey & Kubosch, 2002).

Tid

For utforming av datoer og tidspunkter for kronologisk tid, følg NS-ISO 8601 (Standard Norge, 2006), ikke Norsk Språkråd. Tid-fasetten inneholder også en underfasett for hendelser. Denne er ikke utfyllende, og det er tatt med kun termer som ble ansett som uunnværlige.

Steder

For geopolitiske steder, konsulter DDK5 hjelpetabell 2 (Dewey & Kubosch, 2002).

Lover

I lover-fasetten er det kun tatt med de rettsområder som er spesifikt viktige for bryggeribransjen og er således ikke uttømmende.

Måleenheter

Ekvivalensrelasjoner er vist mellom målenhetenes forkortelser og deres fulle form. Dette er utelatt for fasettene Fahrenheit og Celsius, da forkortelsene F og C kan virke unødvendig forvirrende og forkortelsene likevel ville ligget like over den fulle formen i en alfabetisk visning.

Utstyr

Utstyrsfasetten er inndelt etter to kriterier. Det første er etter hvilken funksjon utstyret har, der alt utstyr med et mere generelt bruksområde ligger. Den andre er etter hvilket bruksområde utstyret brukes i. Denne er for utstyr som kun er benyttet i de spesifikke fasene i bryggingen.

Egenskaper

I egenskaper har vi valgt å kun inkludere egenskaper ved øl, og utelatt ting som egenskaper ved humle. Dette er gjort av rent tidsmessige hensyn. Denne delen bør utvides ved senere revisjon av tesaurusen.

I sanseinntrykk-fasetten har vi valgt å inkludere en assosiasjonsfasett. Dette fordi sanseinntrykk like ofte, hvis ikke oftere, beskrives med de assosiasjoner de gir som med hvor på forskjellige skalaer de befinner seg. Her har vi valgt å følge smaks og aromahjulet til boka «Den komplette guiden til Norsk øl» (Mortensen & Johnsen, 2009). Inndelingen her er da altså basert på smaks og aromaassossiasjoner heller enn en naturvitenskapelig inndeling. F.eks. har lakris og ristet brød liten grunn til å være listet sammen i det vanlige liv, men assosiasjonene til disse i en øl kommer på lignende grunnlag, i dette tilfellet bruk av ristet malt i ølet.

Materialer

Fasetten for materialer inneholder kun de materialer som er i vanlig bruk hos bryggerbransjen og er således ikke uttømmende.

Råvarer

Humle er et meget bredt og avansert felt og en tesaurus vel så omfattende som denne ville kunne bli laget over kun det. Vi har valgt å ta med de humlesortene som er skissert ut i «Hop Varieties Handbook» (Yakima Chief Ranches, 2003), «USDA Hop Cultivars and Accessions» (Townsend & Henning, 2004) og «USDA Named Hop Variety Descriptions» (Oregon State University High Alpha Acid Breeding Program, udatert). Humlesortenes avstamning er vist ved hjelp av assosiative relasjoner fra humlesorten til dens foreldre og avkom. Dette er vist slik, da en hierarkisk visning ikke ville være mulig i en monohierarkisk strukturert tesaurus som denne.

Øl

Begreper som kun benyttes av enkeltbryggerier er utelatt fra tesaurusen da vi regner disse som merkevarer heller en øltyper. Unntak er gjort for enkelte tradisjonelle typer der det kan antas at andre bryggerier lett vil kunne ta i bruk begrepet.

Begreper som omhandler blandingsdrikker er utelatt dersom tilsetningene er tilsatt etter fermentering og utgjør mer enn 50 % av drikkens volum.

XML-grunnlag

XML-grunnlaget for dette dokumentet er utformet etter XML-spesifikasjonene til «ISO-25964-1» og finnes her.

Enhver er fri til å benytte dette grunnlaget som de vil, men vi blir veldig glade om vi blir kreditert dersom noen ønsker å bygge videre på det (og enda gladere om vi får høre om det)!

Vedlikehold av tesaurusen

Ved vedlikehold av tesaurusen må dette gjøres i henhold til de retningslinjer som er gitt i «ISO 25964-1» 13.6 (s. 95-98).

Grunnlag

Warning: DOMDocument::load(): Namespace prefix xsi for schemaLocation on stylesheet is not defined in /customers/d/2/5/elvarhoi.com/httpd.www/other/sites/alu/grunnlag.xsl, line: 6 in /customers/d/2/5/elvarhoi.com/httpd.www/other/sites/alu/index.php on line 259 Warning: XSLTProcessor::importStylesheet(): compilation error: file /customers/d/2/5/elvarhoi.com/httpd.www/other/sites/alu/grunnlag.xsl line 6 element stylesheet in /customers/d/2/5/elvarhoi.com/httpd.www/other/sites/alu/index.php on line 262 Warning: XSLTProcessor::importStylesheet(): xsl:version: only 1.0 features are supported in /customers/d/2/5/elvarhoi.com/httpd.www/other/sites/alu/index.php on line 262

Språk

<Bruk språkrådets liste over språk>

Bibliografisk form

<For utvidelse, bruk DDK5, hjelpetabell 1>
etter indre form
Historie

Tid

Kronologisk tid
<For utvidelse, følg NS-ISO 8601>
Hendelser
Festivaler
Oktoberfest (festival)
Mikrobryggerirevolusjonen

Steder

<For utvidelse, bruk DDK5, hjelpetabell 2>
Geopolitiske steder
Produksjonssteder
etter oppgave
Malterier
etter del
Spirehus
Bryggerier
etter størrelse
Megabryggerier x Makrobryggerier
Mikrobryggerier
Nanobryggerier
etter sted
Pubbryggerier
Klosterbryggerier
etter orden
Trappistbryggerier
etter del
Brygghus
Flaskehus
Gjærhus
Kjelehus
Kornhus
Labratorier
Vørterhus
Lagere (steder)
Salgssteder
Dagligvareforretninger
Vinmonopolet
Ølmonopol
Serveringssteder
etter type
Puber
etter tilknytning
Free House
Bryggeripuber
Ølhaller
Ølkjellere
etter sted
Uteserveringer
Biergarten
etter del
Barer
Salonger

Bryggefaget

xx Brygging
etter fagområde
Cellarmanship xx Lagring
Fermentologi
Sommeliership

Lover

Privatrettslige lover
Patenter
Offentligrettslige lover
Avgifter
Bevillinger x Løyver

Måleenheter

etter masse
Milligram x mg
Gram x g
Kilogram x kg
etter volum
Metriske volumenheter
Milliliter x ml
Desiliter x dl
Liter x l
Imperiske volumenheter
Pint (volumenhet) x pt
Gallon x gal (måleenhet)
etter temperatur
Celcius xx Temperatur
Fahrenheit xx Temperatur
etter alkoholstyrke
Volumprosent x ABV xx Alkoholstyrke
Vektprosent xx Alkoholstyrke
XXX-merker xx Alkoholstyrke
etter forgjæringsgrad
Balling xx Egenvekt
Plato xx Egenvekt
Specific gravity xx Egenvekt
Original gravity x OG
Final gravity x FG
etter bitterhet
Alfasyreenheter x AAU x Hjemmebryggerbitterenheter x HBU xx Bitterhet
Europeiske bitterenheter x EBU xx Bitterhet
Internasjonale bitterenheter x IBU xx Bitterhet
etter syrlighet
pH xx Syrlighet
etter fargeintensitet
EBC-enheter x European Brewery Convention xx Farge
Lovibond xx Farge
SRM x Standard Reference Method xx Farge
etter turbiditet
EBC-turbiditetsenheter xx Turbiditet

Aktører

etter kjønn
Kvinner
Menn
etter rolle
Bryggere xx Brygging
etter skala
Mikrobryggere
Sigøynerbryggere
Hjemmebryggere xx Hjemmebrygging
etter oppgave
Bryggemestere
Gjærmestere xx Gjæring
Kjellermestere xx Lagring
etter tradisjon
Tradisjonsbryggere
etter levesett
Munker
etter orden
Trappistmunker
Bryggerikonsern
Organisasjoner

Utstyr

etter funksjon
Beholdere xx Modning
Bokser (beholdere) xx Lagring
Drikkekar xx Drikking
etter størrelse
Halvliter (drikkekar)
Pint (drikkekar)
etter form
Glass (drikkekar)
Flute-glass
Gobleter
Nonic-glass
Pilsglass x Pokal
Sniftere
Stanger
Stiefel-glass
Tulip-glass
Tumblere x Beckere
Horn (drikkekar)
Kanner
Nebbkanner
Tankar (kanner) x Pipekanne x Tutekanne
Krus
Seidler
Mass
Steiner (krus)
Fat xx Lagring
etter type
Cask
Corneliusfat
Keg
etter form
Åpne fat
Flasker xx Lagring
etter type
Bjørnunger (flasker)
etter del
Korker xx Korking
etter type
Champagnekorker
Kapsler
etter form
Kronekapsler
Patentkorker
etter del
Patentkorkpakninger
Vinkorker
Glassballonger xx Gjæring
CO2-tanker xx Karbonisering
etter størrelse
CO2-patroner
Heverter
etter teknologi
Autoheverter
etter del
Hevertfester x Hevertholdere
Hevertventiler
Flaskefyllere xx Flasking
Måleinstrumenter
Colorimetere
Hydrometere
Oechslervekter
Målebegere
pH-metere
Pycnometere
Refraktometere
Spektrofotometere
Termometere
Vekter
Koblinger
etter teknologi
Hurtigkoblinger
etter hensikt
CO2-regulatorer
Fordelere
Ventiler
etter teknologi
Kuleventiler
Møller xx Kverning
Siler xx Siling
etter størrelse
Silekar
Varmevekslere
etter bruksområde
Maltingsutstyr xx Malting
Maltingsenger xx Spiring
Tørkeovner xx Tørking
Meskeutstyr xx Mesking
Meskekar
Meskespader
Kokeutstyr xx Koking
Bryggekjeler
Bryggepanner
Humleutstyr xx Humling
Hopback
Humleposer xx Tørrhumling
Randalizer
Kjøleutstyr xx Kjøling
Svalskiver
Vørterkjølere xx Vørterkjøling
Gjæringsutstyr xx Gjærtilsetting xx Gjæring
Gjæringskar
Gjæringslåser xx Infeksjon
Magnetrørere xx Sentrifugering
etter del
Magneter
Sylindermagneter
Tannhjulsmagneter
Reguleringstanker
etter type
Unitanker
Pakkeutstyr xx Pakking
etter funksjon
Boksforseglere xx Boksing
Kapselpåsettere xx Korking
etter modell
Bordkapselpåsettere
Håndkapselpåsettere
Slagkapselpåsettere
etter del
Kapselhoder
Serveringsutstyr xx Servering
etter funksjon
Kraner xx Tapping
etter teknologi
Pumper
etter metode
Håndpumper
Vakumpumper

Aktiviteter

x Operasjoner
Produksjon
Dyrking x Kultivering xx Korn (råvare)
Høsting
Foredling
Rensing
Sortering
Bløtlegging xx Vann
Pelletisering
Frysing
Malting xx Maltingsutstyr xx Malt (råvare)
Spiring xx Maltingsenger
Tørking xx Tørkeovner
Brygging xx Bryggere xx Brygg xx Bryggefaget
etter stadie
Kverning xx Møller xx Grøpp
Mesking xx Meskeutstyr xx Mesk
etter type
Infusjon
Dekoksjon x Avkoking
etter antall ganger
Tomeskoperasjoner
Tremeskoperasjoner
Skylling xx Vørter (bryggstadie)
Kontinuerlig skylling x Flysparging
Partiskylling x Batchsparging
Koking xx Kokeutstyr
Vørterkjøling xx Vørterkjølere
Gjærtilsetting xx Gjæringsutstyr
etter type
Repitching
Gjærvasking
Humling xx Humleutstyr
etter operasjon
Tørrhumling xx Humleposer
etter formål
Bitterhumling
Aromahumling
Karbonisering xx Ettergjæring xx CO2-tanker xx Nybrygg
etter operasjon
Filtrering
Pasteurisering
Sentrifugering xx Magnetrørere
Siling xx Siler
etter type
Hjemmebrygging xx Hjemmebryggere xx Hjemmebrygg
Industriell brygging
Pakking xx Pakkeutstyr
etter formål
Boksing xx Boksforseglere xx Boksøl
Fating xx Fatøl
Flasking xx Flaskefyllere xx Flaskeøl
Korking xx Kapselpåsettere xx Korker
Distribusjon
Lagring xx Bokser (beholdere) xx Fat xx Flasker xx Kjellermestere xx Cellarmanship
Kjøling xx Kjøleutstyr
Servering xx Serveringsutstyr
etter sted
Uteservering
etter operasjon
Tapping xx Kraner
Sjenking
Drikking xx Drikkekar
etter type
Kappdrikking
Rengjøring

Prosesser

Bakterieutvikling
Gjæring xx Glassballonger xx Gjæringsutstyr xx Gjærmestere xx Gjær (råvare) xx Grønt øl
etter gjærtype
Spontangjæring xx Villgjær
Melkesyregjæring xx Melkesyregjær
etter fase
Formering
etter stadie
Primærgjæring x Hovedgjæring
Sekundærgjæring
Ettergjæring xx Karbonisering
etter beholder
Flaskegjæring
Infeksjon xx Gjæringslåser
Modning xx Beholdere
Oksidering
Skumdannelse

Egenskaper

Alkoholstyrke xx Volumprosent xx Vektprosent xx XXX-merker
Egenvekt xx Balling xx Plato xx Specific gravity
Farge xx EBC-enheter xx Lovibond xx SRM
etter intensitet
Lys farge
Gyllen farge
Ravfarge
Brun farge
Mørk farge
Svart farge
etter pigment
Kobberrød farge
Holdbarhet
Kullsyreinnhold
Sanseinntrykk
Aroma
Assosiasjoner
Alkohol (assosiasjon)
Hetvin (assosiasjon)
Tørket frukt (assosiasjon)
Rosiner (assosiasjon)
Svisker (assosiasjon)
Vinøs (assosiasjon)
Madeira (assosiasjon)
Blomster (assosiasjon)
Engblomster (assosiasjon)
Humle (assosiasjon)
Hylleblomst (assosiasjon)
Parfyme (assosiasjon)
Roser (assosiasjon)
Bær (assosiasjon)
Bringebær (assosiasjon)
Jordbær (assosiasjon)
Kirsebær (assosiasjon)
Solbær (assosiasjon)
Eddik (assosiasjon)
Vineddik (assosiasjon)
Fete syrer (assosiasjon)
Fløtekaramell (assosiasjon)
Harskt (assosiasjon)
Kjernemelk (assosiasjon)
Kokos (assosiasjon)
Ost (assosiasjon)
Smør (assosiasjon)
Frukt (assosiasjon)
Aprikos (assosiasjon)
Banan (assosiasjon)
Eple (assosiasjon)
Fersken (assosiasjon)
Melon (assosiasjon)
Plomme (assosiasjon)
Pære (assosiasjon)
Sitrus (assosiasjon)
Appelsin (assosiasjon)
Grapefrukt (assosiasjon)
Sitron (assosiasjon)
Tyggegummi (assosiasjon)
Gress (assosiasjon)
Høy (assosiasjon)
Nyslått gress (assosiasjon)
Strå (assosiasjon)
Honning (assosiasjon)
Korn (assosiasjon)
Brød (assosiasjon)
Ferskt brød (assosiasjon)
Kake (assosiasjon)
Malt (assosiasjon)
Melprodukter (assosiasjon)
Vørter (assosiasjon)
Krydder (assosiasjon)
Anis (assosiasjon)
Einerbær (assosiasjon)
Ingefær (assosiasjon)
Karve (assosiasjon)
Koriander (assosiasjon)
Nellik (assosiasjon)
Pepper (assosiasjon)
Pors (assosiasjon)
Nøtter (assosiasjon)
Kvae (assosiasjon)
Harpiks (assosiasjon)
Hasselnøtter (assosiasjon)
Mandel (assosiasjon)
Sherry (assosiasjon)
Valnøtter (assosiasjon)
Oksidert (assosiasjon)
Emment (assosiasjon)
Kjeller (assosiasjon)
Råtne grønnsaker (assosiasjon)
Våt hund (assosiasjon)
Våt papp (assosiasjon)
Ristet malt (assosiasjon)
Bark (assosiasjon)
Brent brød (assosiasjon)
Brødskorpe (assosiasjon)
Eiketre (assosiasjon)
Kaffe (assosiasjon)
Karamell (assosiasjon)
Smørkaramell (assosiasjon)
Lakris (assosiasjon)
Ristet brød (assosiasjon)
Røkt (assosiasjon)
Sjokolade (assosiasjon)
Te (assosiasjon)
Toffee (assosiasjon)
Vanilje (assosiasjon)
Sukker (assosiasjon)
Svovel (assosiasjon)
Gjær (assosiasjon)
Kokte grønnsaker (assosiasjon)
Kål (assosiasjon)
Løk (assosiasjon)
Råtne egg (assosiasjon)
Selleri (assosiasjon)
Tent fyrstikk (assosiasjon)
Urter (assosiasjon)
Mynte (assosiasjon)
Peppermynte (assosiasjon)
Pinje (assosiasjon)
Seder (assosiasjon)
Tobakk (assosiasjon)
Friskhet
Fruktighet
Munnfølelse x Konsistens x Tekstur x Kropp
Boblende munnfølelse
Flat munnfølelse
Fylde
etter grad
Vannete munnfølelse
Oljete munnfølelse
Tyktflytende munnfølelse
Klebrig munnfølelse
etter assosiasjon
Kremete munnfølelse
Metallisk munnfølelse
Myk munnfølelse
Snerpende munnfølelse
Varmende munnfølelse
Smak
Grunnsmaker
Bitterhet xx Alfasyreenheter xx Europeiske bitterenheter xx Internasjonale bitterenheter
Salt (smak)
Syrlighet xx pH
Sødme
Ettersmaker
etter lengde
Kort ettersmak
Lang ettersmak
Tyngde
Tørrhet
Temperatur xx Celcius xx Fahrenheit
Tetthet
Turbiditet xx EBC-turbiditetsenheter
Årganger

Materialer

Glass (materiale)
Horn (materiale)
Keramikk
Metaller
Aluminium
Tinn
Plast
PET x Polyetylentereftalat
Steintøy
Tre
Eiketre (materiale)

Råvarer

x Ingredienser
etter form
Ekstrakt
Hjemmebryggersett
etter bestanddeler
Alfasyre
Alkohol (stoff)
Etanol
Metanol
Estere
Enzymer
Gjærnæring
Karbohydrater
Karbondioksid x CO2
Kullsyre
Lipider
Fosfolipider
Glykolipider
Upolare lipider
Lupulin
Proteiner
Stivelse
Tanniner
Vitaminer
Askorbinsyre
Riboflavin
Thiamin
Tocoferol
etter type
Vann xx Bløtlegging
Korn (råvare) xx Dyrking
etter stadie
Råkorn
etter antall rader
2-rader malt
6-rader malt
etter sort
Bygg
Havre
Hvete
Mais
Ris
Rug
Malt (råvare) xx Malting
etter stadie
Grøpp xx Kverning
etter bruksområde
Basemalt
etter type
Mildmalt
Münchenermalt x Bayermalt
Palemalt
Pilsnermalt
Stoutmalt
Wienermalt
Spesialmalt
etter formål
Aromamalt
Body malt
Fargemalt xx Ristet malt (råvare)
Smaksmalt
etter behandling
Krystallmalt x Karamellmalt
etter behandling
Ristet malt (råvare) xx Fargemalt
etter tørkningstemperatur
Amber malt
Brun malt
Sjokolademalt
Svartmalt x Patentmalt
Gjær (råvare) x Saccharomyces xx Gjæring
etter hovedgruppe
Overgjær x Saccharomyces cerevisiae
Undergjær x Saccharomyces pastorianus x Saccharomyces carlsbergensis
Villgjær x Spontangjær xx Spontangjæring
etter spredning
Luftbåren villgjær
etter gjærfamilie
Brett x Brettanomyces
Brett anomalus
Brett bruxellensis
Brett claussenii
Brett custersianus
Brett lambicus
Brett naardenensis
Brett nanus
Melkesyregjær xx Melkesyregjæring
etter fuktighetsinnhold
Flytende gjær
Tørrgjær
etter stadie
Gjærstartere
Aktiv gjær
Humle (råvare)
etter form
Humlekongler
Humlekonsentrat
Presset humle
Humlepellets
Humleplugger
etter tilstand
Frisk humle
Tørket humle
etter bruksområde
Aromahumle
Bitterhumle
Universalhumle
etter størrelse
Dverghumle
etter sort
Humlesorter
etter stamme
Admiral
Ahil xx Brewer's Gold
Ahtanumx
Alliance xx Whitbread Golding
AlphAroma xx Smoothcone
Amarillo
Amerikansk Tettnanger
Amos' Early Bird
Apolon xx Brewer's Gold
Aquila xx Brewer's Gold
Atlas xx Blisk xx Brewer's Gold
Aurora xx Cekin xx Cicero xx Northern Brewer
Backa
Banner xx Brewer's Gold
Bate's Brewer
Bavarian xx Nugget xx Olympic xx Centennial
Beikei xx Sorachi Ace
Belgian (humlesort) xx Newport
Bianca xx Brewer's Gold xx Early Green
Bitter Gold xx Brewer's Gold xx Fuggle xx Comet xx Bullion xx Colorado
Blato
Blisk xx Atlas
Bobek xx Northern Brewer
Bramling
Bramling Cross
Bravo
Brewer's Gold xx Centennial xx Galena xx Horizon xx Nugget xx Sterling xx Eroica xx Northern Brewer xx Chinook xx Banner xx Aquila xx Bitter Gold xx Newport xx Bianca xx Sunbeam xx Apolon xx Ahil xx Atlas xx Olympic xx Furano Ace xx Sorachi Ace xx Pride of Kent xx Manitoba
Buket xx Northern Brewer
Bullion xx Bitter Gold xx Manitoba
Calicross xx Fuggle
Canterbury Whitebine
Cascade xx Sterling xx Crystal xx Serebrianka xx Fuggle
Cekin xx Aurora
Celeia
Centennial xx Brewer's Gold xx Fuggle xx East Kent Golding xx Canterbury Golding xx Bavarian
Cerera
Challenger xx Omega xx Zattler
Chelan xx Galena
Chinook xx Petham Golding xx Brewer's Gold
Cicero xx Aurora
Citra
Cluster
Early Cluster
Late Cluster
Pacific Coast Cluster x Old English Cluster
Yakima Cluster
Cobb
Colorado xx Bitter Gold
Columbia xx Fuggle
Columbus x Tomahawk
Comet xx Bitter Gold xx Sunshine
Crystal xx Hallertau Mittelfrüh xx Cascade
Defender
Density
Early Green xx Horizon xx Mount Hood xx Nugget xx Sterling xx Bianca xx Sunbeam
Early Prolific
Early Promise
Elsaesser
Eroica xx Brewer's Gold
First Choice xx Sticklebract
First Gold
Fuggle xx Cascade xx Centennial xx Columbia xx Williamette xx Newport xx Bitter Gold xx Southern Brewer xx Olympic xx Calicross
Furano Ace xx Brewer's Gold xx Saaz
Galaxy
Galena xx Magnum xx Chelan xx Tillicum xx Brewer's Gold
Glacier
Golden Star xx Saaz
Golding
British Columbia Golding
Canterbury Golding xx Northern Brewer xx Nugget xx Centennial
East Kent Golding xx Centennial xx Nugget xx Olympic
Eastwell Golding xx Target
Northwest Golding
Petham Golding xx Chinook
Gröne Bel
Green Bullet xx Smoothcone
Hallertau Mittelfrüh xx Crystal xx Liberty xx Mount Hood xx Ultra xx Vanguard xx Magnum xx Santiam
Hallertauer
Herald
Hersbrucker E
Hersbrucker Late
Horizon xx Brewer's Gold xx Early Green xx Zattler
Janus
Keyworths Early
Keyworths Midseason
Kirin II xx Saaz xx White Vine
Kitamidori
Landhopfen
Late Grape xx Newport
Liberty xx Hallertau Mittelfrüh xx Zattler
Lublin x Lubelska
Lucan
Magnum xx Newport xx Galena xx Hallertau Mittelfrüh
Manitoba xx Bullion xx Brewer's Gold
Marynka
Mathon
Merkur
Millennium
Mount Hood xx Hallertau Mittelfrüh xx Early Green
Mount Rainier
Nadwislanska
Neoplanta xx Northern Brewer
Newport xx Magnum xx Brewer's Gold xx Fuggle xx Belgian (humlesort) xx Late Grape
Nordgaard
Northdown xx Northern Brewer
Northern Brewer xx Perle xx Northdown xx Aurora xx Record xx Neoplanta xx Vojvodina xx Target xx Bobek xx Buket xx Canterbury Golding xx Brewer's Gold
Nugget xx Brewer's Gold xx Early Green xx Canterbury Golding xx East Kent Golding xx Bavarian
Olympic xx Brewer's Gold xx Fuggle xx East Kent Golding xx Bavarian
Omega xx Challenger
Orion xx Perle
Pacific Gem xx Smoothcone
Perle xx Orion xx Northern Brewer
Phoenix
Pilgrim
Pioneer
Precoce de Bourgogne
Pride of Kent xx Pride of Ringwood xx Brewer's Gold
Pride of Ringwood xx Pride of Kent
Progress xx Whitbread Golding
Record xx Northern Brewer
Saaz x Zatec x Bohemian xx Sterling xx Ultra xx Sunbeam xx Golden Star xx Kirin II xx Furano Ace xx Sorachi Ace xx Shinshuwase
Santiam xx Hallertau Mittelfrüh xx Tettnanger
Satus
Saxon xx Svalöf
Serebrianka xx Cascade
Shinshuwase xx Saaz xx White Vine
Simcoe
Sirem
Smoothcone xx Green Bullet xx Super Alpha xx AlphAroma xx Pacific Gem
Sorachi Ace xx Brewer's Gold xx Saaz xx Beikei
Southern Brewer xx Fuggle
Southern Cross
Sovereign
Spalt Select
Spalt Spalter
Star
Sterling xx Saaz xx Cascade xx Brewer's Gold xx Early Green
Sticklebract xx First Choice
Strisselspalter
Styrian Golding
Summit
Sun
Sunbeam xx Brewer's Gold xx Saaz xx Early Green
Sunshine xx Comet
Super Alpha xx Smoothcone
Svalöf xx Saxon xx Viking
Symphony
Tardif de Bourgogne
Target xx Northern Brewer xx Eastwell Golding
Taurus
Tettnanger xx Santiam
Tillicum xx Galena
Tolhurst
Ultra xx Hallertau Mittelfrüh xx Saaz
Universal
Vanguard xx Hallertau Mittelfrüh
Viking xx Svalöf
Vojvodina xx Northern Brewer
Württemberger
Warrior
Whitbread Golding xx Alliance xx Progress
White Vine xx Kirin II xx Shinshuwase
Williamette xx Fuggle
Yeoman
Zattler xx Challenger xx Horizon xx Liberty
Zenith
Zeus
Zlatan
Råfrukt
Sukker (råvare)
etter type
Monosakkarider
Druesukker x Glukose x Dekstrose
Fruktsukker x Fruktose
Disakkarider
Maltsukker x Maltose
Melkesukker x Laktose
Rørsukker x Sukrose
etter rafinering
Brunt Sukker
etter behandling
Kandisert Sukker
etter opphav
Lønnesukker
Smakstilsetninger
Frukt (smakstilsetning)
Appelsiner
etter del
Appelsinsaft
Appelsinskall
Aprikoser (smakstilsetning)
Bananer (smakstilsetning)
Bær (smakstilsetning)
Bringebær (smakstilsetning)
Einerbær (smakstilsetning)
Kirsebær (smakstilsetning)
Chili
Epler
Ferskener
Sitroner (smakstilsetning)
etter del
Sitronsaft
Sitronskall
Gruit
Krydder (smakstilsetning)
Karve (smakstilsetning)
Lyng
Pors (smakstilsetning)
Nellik (smakstilsetning)
Lakris (smakstilsetning)
Molasse
Rosiner (smakstilsetning)
Sjokolade (smakstilsetning)
Urter (smakstilsetning)
Koriander (smakstilsetning)
Vanilje (smakstilsetning)
Ingefær (smakstilsetning)

Restprodukter

Avfallstoffer
Trub
Mask

Øl

etter stadie
Brygg xx Brygging
etter bryggstadie
Mesk xx Mesking
Vørter (bryggstadie) xx Skylling
Grønt øl xx Gjæring
Nybrygg xx Karbonisering
etter alkoholstyrke
Alkoholfritt øl
Lettøl
Butikkøl
Sterkøl
etter prinsipp
Tradisjonsøl
Økologisk øl
etter bryggested
Hjemmebrygg xx Hjemmebrygging
Klosterøl
etter klostertype
Trappistøl
etter styrke
Enkel (trappistøl)
Dubbel (trappistøl)
Tripel (trappistøl)
Quadrupel (trappistøl)
etter målgruppe
Patersbier
etter filtrering
Filtrert øl
Ufiltrert øl
etter beholder
Boksøl xx Boksing
Fatøl xx Fating
etter type
Cask Conditioned Ale
Flaskeøl xx Flasking
Pottøl
etter bestanddeler
Skum
etter stoffinnhold
Lavkarboøl
etter vurdering
Grand cru
etter sesong
Sommerøl
Juleøl
etter type
Øltyper
etter tilsetningsstoffer
Faro
Fruktøl
Framboise x Bringebærøl
Kriek x Kirsebærøl
Pécheresse x Ferskenøl
etter smak
Surøl
etter alkoholstyrke
Bière de Mars
Belgisk brun x Oud bruin
Belgisk rød x Flemish red
Lambic
etter alder
Jong
Oud
Gueuze
etter basemalt
Rugøl
Roggenbier
Sahti
Rye-P-A
etter alkoholstyrke
Malt liquor
etter fermentering
Ale x Overgjæret øl
etter standard
Real ale
etter styrke
Barleywine
Amerikansk barleywine
Engelsk barleywine
Old ale
etter basemalt
Brown ale
Engelsk brown
Nord-Engelsk brown
Sør-Engelsk brown
Amerikansk brown
Hveteøl
Weissbier x Tysk hveteøl x Weizen
etter filtrering
Kristallweissbier x Kristallweizen
Hefeweissbier x Hefeweizen
etter farge
Dunkles Weissbier x Dunkles Weizen
etter stil
Berliner Weisse
Weizenbock
Witbier x Belgisk hveteøl
Pale ale
etter eksportmål
India Pale Ale x IPA
etter internasjonal variasjon
Amerikansk IPA
etter nasjonal variasjon
Østkyst IPA
Vestkyst IPA
etter styrke
Imperial IPA x Double IPA
Engelsk IPA
etter internasjonal variasjon
American pale ale
Belgisk pale ale
Bière de Garde
Blonde x Golden
Saison
Engelsk pale ale
etter nasjonal variasjon
Burton pale ale
etter fargeintensitet
Amber ale
etter farge
Red ale x Irsk red ale
etter styrke
Amerikansk strong ale
Engelsk strong ale x Strong ale
Scotch ale
etter sort
Bitter
etter styrke
Vanlig bitter
Best bitter x Special bitter
Ekstra special bitter
Mild ale
Porter
etter eksportmål
Baltisk porter
Stout
etter smak
Søt stout x Melkestout x Kremstout
Tørr stout x Irsk stout
etter stil
Imperial stout
etter innhold
Havrestout
etter opprinnelsessted
Altbier
etter styrke
Sticke alt
Kölsch
Lager (øltype) x Undergjæret øl x Bunngjæret øl
etter type
Pilsner
Märzen x Oktoberfest (øltype)
etter farge
Schwartzbier
etter filtrering
Ice Beer
Kellerbier
Landbier
Ungespundet
Zwickelbier
etter opprinnelse
Bokkøl
etter farge
Maibock
etter alkoholstyrke
Vanlig bokkøl
Dobbelbokk
Eisbock
Dortmunder
Münchener x Bayer
Wiener
etter aroma
Røykøl x Rauchbier

Systematisk visning

Warning: DOMDocument::load(): Namespace prefix xsi for schemaLocation on stylesheet is not defined in /customers/d/2/5/elvarhoi.com/httpd.www/other/sites/alu/systematisk.xsl, line: 6 in /customers/d/2/5/elvarhoi.com/httpd.www/other/sites/alu/index.php on line 273 Warning: XSLTProcessor::importStylesheet(): compilation error: file /customers/d/2/5/elvarhoi.com/httpd.www/other/sites/alu/systematisk.xsl line 6 element stylesheet in /customers/d/2/5/elvarhoi.com/httpd.www/other/sites/alu/index.php on line 276 Warning: XSLTProcessor::importStylesheet(): xsl:version: only 1.0 features are supported in /customers/d/2/5/elvarhoi.com/httpd.www/other/sites/alu/index.php on line 276
 

Språk

<Bruk språkrådets liste over språk>
 

Bibliografisk form

<For utvidelse, bruk DDK5, hjelpetabell 1>
etter indre form
1 Historie
 

Tid

  Kronologisk tid
<For utvidelse, følg NS-ISO 8601>
  Hendelser
2 Festivaler
3 Oktoberfest (festival)
4 Mikrobryggerirevolusjonen
 

Steder

<For utvidelse, bruk DDK5, hjelpetabell 2>
  Geopolitiske steder
5 Produksjonssteder
etter oppgave
6 Malterier
etter del
7 Spirehus
8 Bryggerier
etter størrelse
9 Megabryggerier
10 Mikrobryggerier
11 Nanobryggerier
etter sted
12 Pubbryggerier
13 Klosterbryggerier
etter orden
14 Trappistbryggerier
etter del
15 Brygghus
16 Flaskehus
17 Gjærhus
18 Kjelehus
19 Kornhus
20 Labratorier
21 Vørterhus
22 Lagere (steder)
23 Salgssteder
24 Dagligvareforretninger
25 Vinmonopolet
26 Ølmonopol
27 Serveringssteder
etter type
28 Puber
etter tilknytning
29 Free House
30 Bryggeripuber
31 Ølhaller
32 Ølkjellere
etter sted
33 Uteserveringer
34 Biergarten
etter del
35 Barer
36 Salonger
37

Bryggefaget

etter fagområde
38 Cellarmanship
39 Fermentologi
40 Sommeliership
41

Lover

42 Privatrettslige lover
43 Patenter
44 Offentligrettslige lover
45 Avgifter
46 Bevillinger
47

Måleenheter

etter masse
48 Milligram
49 Gram
50 Kilogram
etter volum
51 Metriske volumenheter
52 Milliliter
53 Desiliter
54 Liter
55 Imperiske volumenheter
56 Pint (volumenhet)
57 Gallon
etter temperatur
58 Celcius
59 Fahrenheit
etter alkoholstyrke
60 Volumprosent
61 Vektprosent
62 XXX-merker
etter forgjæringsgrad
63 Balling
64 Plato
65 Specific gravity
66 Original gravity
67 Final gravity
etter bitterhet
68 Alfasyreenheter
69 Europeiske bitterenheter
70 Internasjonale bitterenheter
etter syrlighet
71 pH
etter fargeintensitet
72 EBC-enheter
73 Lovibond
74 SRM
etter turbiditet
75 EBC-turbiditetsenheter
 

Aktører

etter kjønn
76 Kvinner
77 Menn
etter rolle
78 Bryggere
etter skala
79 Mikrobryggere
80 Sigøynerbryggere
81 Hjemmebryggere
etter oppgave
82 Bryggemestere
83 Gjærmestere
84 Kjellermestere
etter tradisjon
85 Tradisjonsbryggere
etter levesett
86 Munker
etter orden
87 Trappistmunker
88 Bryggerikonsern
89 Organisasjoner
90

Utstyr

etter funksjon
91 Beholdere
92 Bokser (beholdere)
93 Drikkekar
etter størrelse
94 Halvliter (drikkekar)
95 Pint (drikkekar)
etter form
96 Glass (drikkekar)
97 Flute-glass
98 Gobleter
99 Nonic-glass
100 Pilsglass
101 Sniftere
102 Stanger
103 Stiefel-glass
104 Tulip-glass
105 Tumblere
106 Horn (drikkekar)
107 Kanner
108 Nebbkanner
109 Tankar (kanner)
110 Krus
111 Seidler
112 Mass
113 Steiner (krus)
114 Fat
etter type
115 Cask
116 Corneliusfat
117 Keg
etter form
118 Åpne fat
119 Flasker
etter type
120 Bjørnunger (flasker)
etter del
121 Korker
etter type
122 Champagnekorker
123 Kapsler
etter form
124 Kronekapsler
125 Patentkorker
etter del
126 Patentkorkpakninger
127 Vinkorker
128 Glassballonger
129 CO2-tanker
etter størrelse
130 CO2-patroner
131 Heverter
etter teknologi
132 Autoheverter
etter del
133 Hevertfester
134 Hevertventiler
135 Flaskefyllere
136 Måleinstrumenter
137 Colorimetere
138 Hydrometere
139 Oechslervekter
140 Målebegere
141 pH-metere
142 Pycnometere
143 Refraktometere
144 Spektrofotometere
145 Termometere
146 Vekter
147 Koblinger
etter teknologi
148 Hurtigkoblinger
etter hensikt
149 CO2-regulatorer
150 Fordelere
151 Ventiler
etter teknologi
152 Kuleventiler
153 Møller
154 Siler
etter størrelse
155 Silekar
156 Varmevekslere
etter bruksområde
157 Maltingsutstyr
158 Maltingsenger
159 Tørkeovner
160 Meskeutstyr
161 Meskekar
162 Meskespader
163 Kokeutstyr
164 Bryggekjeler
165 Bryggepanner
166 Humleutstyr
167 Hopback
168 Humleposer
169 Randalizer
170 Kjøleutstyr
171 Svalskiver
172 Vørterkjølere
173 Gjæringsutstyr
174 Gjæringskar
175 Gjæringslåser
176 Magnetrørere
etter del
177 Magneter
178 Sylindermagneter
179 Tannhjulsmagneter
180 Reguleringstanker
etter type
181 Unitanker
182 Pakkeutstyr
etter funksjon
183 Boksforseglere
184 Kapselpåsettere
etter modell
185 Bordkapselpåsettere
186 Håndkapselpåsettere
187 Slagkapselpåsettere
etter del
188 Kapselhoder
189 Serveringsutstyr
etter funksjon
190 Kraner
etter teknologi
191 Pumper
etter metode
192 Håndpumper
193 Vakumpumper
194

Aktiviteter

195 Produksjon
196 Dyrking
197 Høsting
198 Foredling
199 Rensing
200 Sortering
201 Bløtlegging
202 Pelletisering
203 Frysing
204 Malting
205 Spiring
206 Tørking
207 Brygging
etter stadie
208 Kverning
209 Mesking
etter type
210 Infusjon
211 Dekoksjon
etter antall ganger
212 Tomeskoperasjoner
213 Tremeskoperasjoner
214 Skylling
215 Kontinuerlig skylling
216 Partiskylling
217 Koking
218 Vørterkjøling
219 Gjærtilsetting
etter type
220 Repitching
221 Gjærvasking
222 Humling
etter operasjon
223 Tørrhumling
etter formål
224 Bitterhumling
225 Aromahumling
226 Karbonisering
etter operasjon
227 Filtrering
228 Pasteurisering
229 Sentrifugering
230 Siling
etter type
231 Hjemmebrygging
232 Industriell brygging
233 Pakking
etter formål
234 Boksing
235 Fating
236 Flasking
237 Korking
238 Distribusjon
239 Lagring
240 Kjøling
241 Servering
etter sted
242 Uteservering
etter operasjon
243 Tapping
244 Sjenking
245 Drikking
etter type
246 Kappdrikking
247 Rengjøring
248

Prosesser

249 Bakterieutvikling
250 Gjæring
etter gjærtype
251 Spontangjæring
252 Melkesyregjæring
etter fase
253 Formering
etter stadie
254 Primærgjæring
255 Sekundærgjæring
256 Ettergjæring
etter beholder
257 Flaskegjæring
258 Infeksjon
259 Modning
260 Oksidering
261 Skumdannelse
262

Egenskaper

263 Alkoholstyrke
264 Egenvekt
265 Farge
etter intensitet
266 Lys farge
267 Gyllen farge
268 Ravfarge
269 Brun farge
270 Mørk farge
271 Svart farge
etter pigment
272 Kobberrød farge
273 Holdbarhet
274 Kullsyreinnhold
275 Sanseinntrykk
276 Aroma
277 Assosiasjoner
278 Alkohol (assosiasjon)
279 Hetvin (assosiasjon)
280 Tørket frukt (assosiasjon)
281 Rosiner (assosiasjon)
282 Svisker (assosiasjon)
283 Vinøs (assosiasjon)
284 Madeira (assosiasjon)
285 Blomster (assosiasjon)
286 Engblomster (assosiasjon)
287 Humle (assosiasjon)
288 Hylleblomst (assosiasjon)
289 Parfyme (assosiasjon)
290 Roser (assosiasjon)
291 Bær (assosiasjon)
292 Bringebær (assosiasjon)
293 Jordbær (assosiasjon)
294 Kirsebær (assosiasjon)
295 Solbær (assosiasjon)
296 Eddik (assosiasjon)
297 Vineddik (assosiasjon)
298 Fete syrer (assosiasjon)
299 Fløtekaramell (assosiasjon)
300 Harskt (assosiasjon)
301 Kjernemelk (assosiasjon)
302 Kokos (assosiasjon)
303 Ost (assosiasjon)
304 Smør (assosiasjon)
305 Frukt (assosiasjon)
306 Aprikos (assosiasjon)
307 Banan (assosiasjon)
308 Eple (assosiasjon)
309 Fersken (assosiasjon)
310 Melon (assosiasjon)
311 Plomme (assosiasjon)
312 Pære (assosiasjon)
313 Sitrus (assosiasjon)
314 Appelsin (assosiasjon)
315 Grapefrukt (assosiasjon)
316 Sitron (assosiasjon)
317 Tyggegummi (assosiasjon)
318 Gress (assosiasjon)
319 Høy (assosiasjon)
320 Nyslått gress (assosiasjon)
321 Strå (assosiasjon)
322 Honning (assosiasjon)
323 Korn (assosiasjon)
324 Brød (assosiasjon)
325 Ferskt brød (assosiasjon)
326 Kake (assosiasjon)
327 Malt (assosiasjon)
328 Melprodukter (assosiasjon)
329 Vørter (assosiasjon)
330 Krydder (assosiasjon)
331 Anis (assosiasjon)
332 Einerbær (assosiasjon)
333 Ingefær (assosiasjon)
334 Karve (assosiasjon)
335 Koriander (assosiasjon)
336 Nellik (assosiasjon)
337 Pepper (assosiasjon)
338 Pors (assosiasjon)
339 Nøtter (assosiasjon)
340 Kvae (assosiasjon)
341 Harpiks (assosiasjon)
342 Hasselnøtter (assosiasjon)
343 Mandel (assosiasjon)
344 Sherry (assosiasjon)
345 Valnøtter (assosiasjon)
346 Oksidert (assosiasjon)
347 Emment (assosiasjon)
348 Kjeller (assosiasjon)
349 Råtne grønnsaker (assosiasjon)
350 Våt hund (assosiasjon)
351 Våt papp (assosiasjon)
352 Ristet malt (assosiasjon)
353 Bark (assosiasjon)
354 Brent brød (assosiasjon)
355 Brødskorpe (assosiasjon)
356 Eiketre (assosiasjon)
357 Kaffe (assosiasjon)
358 Karamell (assosiasjon)
359 Smørkaramell (assosiasjon)
360 Lakris (assosiasjon)
361 Ristet brød (assosiasjon)
362 Røkt (assosiasjon)
363 Sjokolade (assosiasjon)
364 Te (assosiasjon)
365 Toffee (assosiasjon)
366 Vanilje (assosiasjon)
367 Sukker (assosiasjon)
368 Svovel (assosiasjon)
369 Gjær (assosiasjon)
370 Kokte grønnsaker (assosiasjon)
371 Kål (assosiasjon)
372 Løk (assosiasjon)
373 Råtne egg (assosiasjon)
374 Selleri (assosiasjon)
375 Tent fyrstikk (assosiasjon)
376 Urter (assosiasjon)
377 Mynte (assosiasjon)
378 Peppermynte (assosiasjon)
379 Pinje (assosiasjon)
380 Seder (assosiasjon)
381 Tobakk (assosiasjon)
382 Friskhet
383 Fruktighet
384 Munnfølelse
385 Boblende munnfølelse
386 Flat munnfølelse
387 Fylde
etter grad
388 Vannete munnfølelse
389 Oljete munnfølelse
390 Tyktflytende munnfølelse
391 Klebrig munnfølelse
etter assosiasjon
392 Kremete munnfølelse
393 Metallisk munnfølelse
394 Myk munnfølelse
395 Snerpende munnfølelse
396 Varmende munnfølelse
397 Smak
398 Grunnsmaker
399 Bitterhet
400 Salt (smak)
401 Syrlighet
402 Sødme
403 Ettersmaker
etter lengde
404 Kort ettersmak
405 Lang ettersmak
406 Tyngde
407 Tørrhet
408 Temperatur
409 Tetthet
410 Turbiditet
411 Årganger
412

Materialer

413 Glass (materiale)
414 Horn (materiale)
415 Keramikk
416 Metaller
417 Aluminium
418 Tinn
419 Plast
420 PET
421 Steintøy
422 Tre
423 Eiketre (materiale)
424

Råvarer

etter form
425 Ekstrakt
426 Hjemmebryggersett
etter bestanddeler
427 Alfasyre
428 Alkohol (stoff)
429 Etanol
430 Metanol
431 Estere
432 Enzymer
433 Gjærnæring
434 Karbohydrater
435 Karbondioksid
436 Kullsyre
437 Lipider
438 Fosfolipider
439 Glykolipider
440 Upolare lipider
441 Lupulin
442 Proteiner
443 Stivelse
444 Tanniner
445 Vitaminer
446 Askorbinsyre
447 Riboflavin
448 Thiamin
449 Tocoferol
etter type
450 Vann
451 Korn (råvare)
etter stadie
452 Råkorn
etter antall rader
453 2-rader malt
454 6-rader malt
etter sort
455 Bygg
456 Havre
457 Hvete
458 Mais
459 Ris
460 Rug
461 Malt (råvare)
etter stadie
462 Grøpp
etter bruksområde
463 Basemalt
etter type
464 Mildmalt
465 Münchenermalt
466 Palemalt
467 Pilsnermalt
468 Stoutmalt
469 Wienermalt
470 Spesialmalt
etter formål
471 Aromamalt
472 Body malt
473 Fargemalt
474 Smaksmalt
etter behandling
475 Krystallmalt
etter behandling
476 Ristet malt (råvare)
etter tørkningstemperatur
477 Amber malt
478 Brun malt
479 Sjokolademalt
480 Svartmalt
481 Gjær (råvare)
etter hovedgruppe
482 Overgjær
483 Undergjær
484 Villgjær
etter spredning
485 Luftbåren villgjær
etter gjærfamilie
486 Brett
487 Brett anomalus
488 Brett bruxellensis
489 Brett claussenii
490 Brett custersianus
491 Brett lambicus
492 Brett naardenensis
493 Brett nanus
494 Melkesyregjær
etter fuktighetsinnhold
495 Flytende gjær
496 Tørrgjær
etter stadie
497 Gjærstartere
498 Aktiv gjær
499 Humle (råvare)
etter form
500 Humlekongler
501 Humlekonsentrat
502 Presset humle
503 Humlepellets
504 Humleplugger
etter tilstand
505 Frisk humle
506 Tørket humle
etter bruksområde
507 Aromahumle
508 Bitterhumle
509 Universalhumle
etter størrelse
510 Dverghumle
etter sort
511 Humlesorter
etter stamme
512 Admiral
513 Ahil
514 Ahtanumx
515 Alliance
516 AlphAroma
517 Amarillo
518 Amerikansk Tettnanger
519 Amos' Early Bird
520 Apolon
521 Aquila
522 Atlas
523 Aurora
524 Backa
525 Banner
526 Bate's Brewer
527 Bavarian
528 Beikei
529 Belgian (humlesort)
530 Bianca
531 Bitter Gold
532 Blato
533 Blisk
534 Bobek
535 Bramling
536 Bramling Cross
537 Bravo
538 Brewer's Gold
539 Buket
540 Bullion
541 Calicross
542 Canterbury Whitebine
543 Cascade
544 Cekin
545 Celeia
546 Centennial
547 Cerera
548 Challenger
549 Chelan
550 Chinook
551 Cicero
552 Citra
553 Cluster
554 Early Cluster
555 Late Cluster
556 Pacific Coast Cluster
557 Yakima Cluster
558 Cobb
559 Colorado
560 Columbia
561 Columbus
562 Comet
563 Crystal
564 Defender
565 Density
566 Early Green
567 Early Prolific
568 Early Promise
569 Elsaesser
570 Eroica
571 First Choice
572 First Gold
573 Fuggle
574 Furano Ace
575 Galaxy
576 Galena
577 Glacier
578 Golden Star
579 Golding
580 British Columbia Golding
581 Canterbury Golding
582 East Kent Golding
583 Eastwell Golding
584 Northwest Golding
585 Petham Golding
586 Gröne Bel
587 Green Bullet
588 Hallertau Mittelfrüh
589 Hallertauer
590 Herald
591 Hersbrucker E
592 Hersbrucker Late
593 Horizon
594 Janus
595 Keyworths Early
596 Keyworths Midseason
597 Kirin II
598 Kitamidori
599 Landhopfen
600 Late Grape
601 Liberty
602 Lublin
603 Lucan
604 Magnum
605 Manitoba
606 Marynka
607 Mathon
608 Merkur
609 Millennium
610 Mount Hood
611 Mount Rainier
612 Nadwislanska
613 Neoplanta
614 Newport
615 Nordgaard
616 Northdown
617 Northern Brewer
618 Nugget
619 Olympic
620 Omega
621 Orion
622 Pacific Gem
623 Perle
624 Phoenix
625 Pilgrim
626 Pioneer
627 Precoce de Bourgogne
628 Pride of Kent
629 Pride of Ringwood
630 Progress
631 Record
632 Saaz
633 Santiam
634 Satus
635 Saxon
636 Serebrianka
637 Shinshuwase
638 Simcoe
639 Sirem
640 Smoothcone
641 Sorachi Ace
642 Southern Brewer
643 Southern Cross
644 Sovereign
645 Spalt Select
646 Spalt Spalter
647 Star
648 Sterling
649 Sticklebract
650 Strisselspalter
651 Styrian Golding
652 Summit
653 Sun
654 Sunbeam
655 Sunshine
656 Super Alpha
657 Svalöf
658 Symphony
659 Tardif de Bourgogne
660 Target
661 Taurus
662 Tettnanger
663 Tillicum
664 Tolhurst
665 Ultra
666 Universal
667 Vanguard
668 Viking
669 Vojvodina
670 Württemberger
671 Warrior
672 Whitbread Golding
673 White Vine
674 Williamette
675 Yeoman
676 Zattler
677 Zenith
678 Zeus
679 Zlatan
680 Råfrukt
681 Sukker (råvare)
etter type
682 Monosakkarider
683 Druesukker
684 Fruktsukker
685 Disakkarider
686 Maltsukker
687 Melkesukker
688 Rørsukker
etter rafinering
689 Brunt Sukker
etter behandling
690 Kandisert Sukker
etter opphav
691 Lønnesukker
692 Smakstilsetninger
693 Frukt (smakstilsetning)
694 Appelsiner
etter del
695 Appelsinsaft
696 Appelsinskall
697 Aprikoser (smakstilsetning)
698 Bananer (smakstilsetning)
699 Bær (smakstilsetning)
700 Bringebær (smakstilsetning)
701 Einerbær (smakstilsetning)
702 Kirsebær (smakstilsetning)
703 Chili
704 Epler
705 Ferskener
706 Sitroner (smakstilsetning)
etter del
707 Sitronsaft
708 Sitronskall
709 Gruit
710 Krydder (smakstilsetning)
711 Karve (smakstilsetning)
712 Lyng
713 Pors (smakstilsetning)
714 Nellik (smakstilsetning)
715 Lakris (smakstilsetning)
716 Molasse
717 Rosiner (smakstilsetning)
718 Sjokolade (smakstilsetning)
719 Urter (smakstilsetning)
720 Koriander (smakstilsetning)
721 Vanilje (smakstilsetning)
722 Ingefær (smakstilsetning)
723

Restprodukter

724 Avfallstoffer
725 Trub
726 Mask
727

Øl

etter stadie
728 Brygg
etter bryggstadie
729 Mesk
730 Vørter (bryggstadie)
731 Grønt øl
732 Nybrygg
etter alkoholstyrke
733 Alkoholfritt øl
734 Lettøl
735 Butikkøl
736 Sterkøl
etter prinsipp
737 Tradisjonsøl
738 Økologisk øl
etter bryggested
739 Hjemmebrygg
740 Klosterøl
etter klostertype
741 Trappistøl
etter styrke
742 Enkel (trappistøl)
743 Dubbel (trappistøl)
744 Tripel (trappistøl)
745 Quadrupel (trappistøl)
etter målgruppe
746 Patersbier
etter filtrering
747 Filtrert øl
748 Ufiltrert øl
etter beholder
749 Boksøl
750 Fatøl
etter type
751 Cask Conditioned Ale
752 Flaskeøl
753 Pottøl
etter bestanddeler
754 Skum
etter stoffinnhold
755 Lavkarboøl
etter vurdering
756 Grand cru
etter sesong
757 Sommerøl
758 Juleøl
etter type
759 Øltyper
etter tilsetningsstoffer
760 Faro
761 Fruktøl
762 Framboise
763 Kriek
764 Pécheresse
etter smak
765 Surøl
etter alkoholstyrke
772 Bière de Mars
766 Belgisk brun
767 Belgisk rød
768 Lambic
etter alder
769 Jong
770 Oud
771 Gueuze
etter basemalt
773 Rugøl
774 Roggenbier
775 Sahti
776 Rye-P-A
etter alkoholstyrke
777 Malt liquor
etter fermentering
778 Ale
etter standard
779 Real ale
etter styrke
780 Barleywine
781 Amerikansk barleywine
782 Engelsk barleywine
783 Old ale
etter basemalt
784 Brown ale
785 Engelsk brown
786 Nord-Engelsk brown
787 Sør-Engelsk brown
788 Amerikansk brown
789 Hveteøl
790 Weissbier
etter filtrering
791 Kristallweissbier
792 Hefeweissbier
etter farge
793 Dunkles Weissbier
etter stil
794 Berliner Weisse
795 Weizenbock
796 Witbier
797 Pale ale
etter eksportmål
798 India Pale Ale
etter internasjonal variasjon
799 Amerikansk IPA
etter nasjonal variasjon
800 Østkyst IPA
801 Vestkyst IPA
etter styrke
802 Imperial IPA
803 Engelsk IPA
etter internasjonal variasjon
804 American pale ale
805 Belgisk pale ale
806 Bière de Garde
807 Blonde
808 Saison
809 Engelsk pale ale
etter nasjonal variasjon
810 Burton pale ale
etter fargeintensitet
811 Amber ale
etter farge
812 Red ale
etter styrke
813 Amerikansk strong ale
814 Engelsk strong ale
815 Scotch ale
etter sort
816 Bitter
etter styrke
817 Vanlig bitter
818 Best bitter
819 Ekstra special bitter
820 Mild ale
821 Porter
etter eksportmål
822 Baltisk porter
823 Stout
etter smak
824 Søt stout
825 Tørr stout
etter stil
826 Imperial stout
etter innhold
827 Havrestout
etter opprinnelsessted
828 Altbier
etter styrke
829 Sticke alt
830 Kölsch
831 Lager (øltype)
etter type
832 Pilsner
833 Märzen
etter farge
834 Schwartzbier
etter filtrering
835 Ice Beer
836 Kellerbier
837 Landbier
838 Ungespundet
839 Zwickelbier
etter opprinnelse
840 Bokkøl
etter farge
841 Maibock
etter alkoholstyrke
842 Vanlig bokkøl
843 Dobbelbokk
844 Eisbock
845 Dortmunder
846 Münchener
847 Wiener
etter aroma
848 Røykøl

Alfabetisk visning

Warning: DOMDocument::load(): Namespace prefix xsi for schemaLocation on stylesheet is not defined in /customers/d/2/5/elvarhoi.com/httpd.www/other/sites/alu/alfabetisk.xsl, line: 6 in /customers/d/2/5/elvarhoi.com/httpd.www/other/sites/alu/index.php on line 287 Warning: XSLTProcessor::importStylesheet(): compilation error: file /customers/d/2/5/elvarhoi.com/httpd.www/other/sites/alu/alfabetisk.xsl line 6 element stylesheet in /customers/d/2/5/elvarhoi.com/httpd.www/other/sites/alu/index.php on line 290 Warning: XSLTProcessor::importStylesheet(): xsl:version: only 1.0 features are supported in /customers/d/2/5/elvarhoi.com/httpd.www/other/sites/alu/index.php on line 290
2-rader malt (453)
OT: Korn (råvare)
6-rader malt (454)
OT: Korn (råvare)
AAU
BRUK Alfasyreenheter(68)
ABV
BRUK Volumprosent(60)
Admiral (512)
OT: Humlesorter
Ahil (513)
OT: Humlesorter
SO: Brewer's Gold
Ahtanumx (514)
OT: Humlesorter
Aktiv gjær (498)
OT: Gjær (råvare)
Aktiviteter (194)
BF: Operasjoner
UT: Distribusjon
Drikking
Kjøling
Lagring
Produksjon
Rengjøring
Servering
Aktører
UT: Bryggere
Bryggerikonsern
Kvinner
Menn
Organisasjoner
Ale (778)
BF: Overgjæret øl
OT: Øltyper
UT: Altbier
Barleywine
Bitter
Brown ale
Hveteøl
Kölsch
Mild ale
Old ale
Pale ale
Porter
Real ale
Stout
Alfasyre (427)
OT: Råvarer
Alfasyreenheter (68)
BF: AAU
HBU
Hjemmebryggerbitterenheter
OT: Måleenheter
SO: Bitterhet
Alkohol (assosiasjon) (278)
OT: Assosiasjoner
UT: Hetvin (assosiasjon)
Tørket frukt (assosiasjon)
Vinøs (assosiasjon)
Alkohol (stoff) (428)
OT: Råvarer
UT: Etanol
Metanol
Alkoholfritt øl (733)
NOTE: Bruk om øl med alkoholprosent under 0,7%
OT: Øl
Alkoholstyrke (263)
OT: Egenskaper
SO: Vektprosent
Volumprosent
XXX-merker
Alliance (515)
OT: Humlesorter
SO: Whitbread Golding
AlphAroma (516)
OT: Humlesorter
SO: Smoothcone
Altbier (828)
OT: Ale
UT: Sticke alt
Aluminium (417)
OT: Metaller
Amarillo (517)
OT: Humlesorter
Amber ale (811)
OT: Pale ale
Amber malt (477)
OT: Ristet malt (råvare)
American pale ale (804)
OT: Pale ale
Amerikansk barleywine (781)
OT: Barleywine
Amerikansk brown (788)
OT: Brown ale
Amerikansk IPA (799)
OT: India Pale Ale
UT: Imperial IPA
Vestkyst IPA
Østkyst IPA
Amerikansk strong ale (813)
OT: Pale ale
Amerikansk Tettnanger (518)
OT: Humlesorter
Amos' Early Bird (519)
OT: Humlesorter
Anis (assosiasjon) (331)
OT: Krydder (assosiasjon)
Apolon (520)
OT: Humlesorter
SO: Brewer's Gold
Appelsin (assosiasjon) (314)
OT: Sitrus (assosiasjon)
Appelsiner (694)
OT: Frukt (smakstilsetning)
UT: Appelsinsaft
Appelsinskall
Appelsinsaft (695)
OT: Appelsiner
Appelsinskall (696)
OT: Appelsiner
Aprikos (assosiasjon) (306)
OT: Frukt (assosiasjon)
Aprikoser (smakstilsetning) (697)
OT: Frukt (smakstilsetning)
Aquila (521)
OT: Humlesorter
SO: Brewer's Gold
Aroma (276)
OT: Sanseinntrykk
Aromahumle (507)
OT: Humle (råvare)
Aromahumling (225)
OT: Humling
Aromamalt (471)
OT: Spesialmalt
Askorbinsyre (446)
OT: Vitaminer
Assosiasjoner (277)
OT: Sanseinntrykk
UT: Alkohol (assosiasjon)
Blomster (assosiasjon)
Bær (assosiasjon)
Eddik (assosiasjon)
Fete syrer (assosiasjon)
Frukt (assosiasjon)
Gress (assosiasjon)
Honning (assosiasjon)
Korn (assosiasjon)
Krydder (assosiasjon)
Nøtter (assosiasjon)
Oksidert (assosiasjon)
Ristet malt (assosiasjon)
Sukker (assosiasjon)
Svovel (assosiasjon)
Urter (assosiasjon)
Atlas (522)
OT: Humlesorter
SO: Brewer's Gold
Blisk
Aurora (523)
OT: Humlesorter
SO: Northern Brewer
Cekin
Cicero
Autoheverter (132)
OT: Heverter
Avfallstoffer (724)
OT: Restprodukter
UT: Trub
Avgifter (45)
OT: Offentligrettslige lover
Avkoking
BRUK Dekoksjon(211)
Backa (524)
OT: Humlesorter
Bakterieutvikling (249)
OT: Prosesser
Balling (63)
OT: Måleenheter
SO: Egenvekt
Baltisk porter (822)
OT: Porter
Banan (assosiasjon) (307)
OT: Frukt (assosiasjon)
Bananer (smakstilsetning) (698)
OT: Frukt (smakstilsetning)
Banner (525)
OT: Humlesorter
SO: Brewer's Gold
Barer (35)
OT: Serveringssteder
Bark (assosiasjon) (353)
OT: Ristet malt (assosiasjon)
Barleywine (780)
OT: Ale
UT: Amerikansk barleywine
Engelsk barleywine
Basemalt (463)
OT: Malt (råvare)
UT: Mildmalt
Münchenermalt
Palemalt
Pilsnermalt
Stoutmalt
Wienermalt
Batchsparging
BRUK Partiskylling(216)
Bate's Brewer (526)
OT: Humlesorter
Bavarian (527)
OT: Humlesorter
SO: Nugget
Olympic
Centennial
Bayer
BRUK Münchener(846)
Bayermalt
BRUK Münchenermalt(465)
Beckere
BRUK Tumblere(105)
Beholdere (91)
OT: Utstyr
UT: Bokser (beholdere)
Drikkekar
Fat
Flasker
Glassballonger
SO: Modning
Beikei (528)
OT: Humlesorter
SO: Sorachi Ace
Belgian (humlesort) (529)
OT: Humlesorter
SO: Newport
Belgisk brun (766)
BF: Oud bruin
OT: Surøl
Belgisk hveteøl
BRUK Witbier(796)
Belgisk pale ale (805)
OT: Pale ale
UT: Bière de Garde
Blonde
Saison
Belgisk rød (767)
BF: Flemish red
OT: Surøl
Berliner Weisse (794)
OT: Weissbier
Best bitter (818)
BF: Special bitter
OT: Bitter
Bevillinger (46)
BF: Løyver
OT: Offentligrettslige lover
Bianca (530)
OT: Humlesorter
SO: Brewer's Gold
Early Green
Bibliografisk form
UT: Historie
Biergarten (34)
OT: Uteserveringer
Bitter (816)
OT: Ale
UT: Best bitter
Ekstra special bitter
Vanlig bitter
Bitter Gold (531)
OT: Humlesorter
SO: Brewer's Gold
Fuggle
Comet
Bullion
Colorado
Bitterhet (399)
OT: Grunnsmaker
SO: Alfasyreenheter
Europeiske bitterenheter
Internasjonale bitterenheter
Bitterhumle (508)
OT: Humle (råvare)
Bitterhumling (224)
OT: Humling
Bière de Garde (806)
OT: Belgisk pale ale
Bière de Mars (772)
OT: Surøl
Bjørnunger (flasker) (120)
OT: Flasker
Blato (532)
OT: Humlesorter
Blisk (533)
OT: Humlesorter
SO: Atlas
Blomster (assosiasjon) (285)
OT: Assosiasjoner
UT: Engblomster (assosiasjon)
Humle (assosiasjon)
Hylleblomst (assosiasjon)
Parfyme (assosiasjon)
Roser (assosiasjon)
Blonde (807)
BF: Golden
OT: Belgisk pale ale
Bløtlegging (201)
OT: Foredling
SO: Vann
Bobek (534)
OT: Humlesorter
SO: Northern Brewer
Boblende munnfølelse (385)
OT: Munnfølelse
Body malt (472)
OT: Spesialmalt
Bohemian
BRUK Saaz(632)
Bokkøl (840)
OT: Lager (øltype)
UT: Dobbelbokk
Eisbock
Maibock
Vanlig bokkøl
Bokser (beholdere) (92)
OT: Beholdere
SO: Lagring
Boksforseglere (183)
OT: Pakkeutstyr
SO: Boksing
Boksing (234)
OT: Pakking
SO: Boksforseglere
Boksøl
Boksøl (749)
OT: Øl
SO: Boksing
Bordkapselpåsettere (185)
OT: Kapselpåsettere
Bramling (535)
OT: Humlesorter
Bramling Cross (536)
OT: Humlesorter
Bravo (537)
OT: Humlesorter
Brent brød (assosiasjon) (354)
OT: Ristet malt (assosiasjon)
Brett (486)
BF: Brettanomyces
OT: Villgjær
UT: Brett anomalus
Brett bruxellensis
Brett claussenii
Brett custersianus
Brett lambicus
Brett naardenensis
Brett nanus
Brett anomalus (487)
OT: Brett
Brett bruxellensis (488)
OT: Brett
Brett claussenii (489)
OT: Brett
Brett custersianus (490)
OT: Brett
Brett lambicus (491)
OT: Brett
Brett naardenensis (492)
OT: Brett
Brett nanus (493)
OT: Brett
Brettanomyces
BRUK Brett(486)
Brewer's Gold (538)
OT: Humlesorter
SO: Ahil
Apolon
Aquila
Atlas
Banner
Bianca
Bitter Gold
Centennial
Galena
Horizon
Nugget
Sterling
Manitoba
Eroica
Northern Brewer
Chinook
Newport
Sunbeam
Olympic
Furano Ace
Sorachi Ace
Pride of Kent
Bringebær (assosiasjon) (292)
OT: Bær (assosiasjon)
Bringebær (smakstilsetning) (700)
OT: Bær (smakstilsetning)
Bringebærøl
BRUK Framboise(762)
British Columbia Golding (580)
OT: Golding
Brown ale (784)
OT: Ale
UT: Amerikansk brown
Engelsk brown
Brun farge (269)
OT: Farge
Brun malt (478)
OT: Ristet malt (råvare)
Brunt Sukker (689)
OT: Sukker (råvare)
Brygg (728)
NOTE: Bruk om uferdig øl
OT: Øl
UT: Grønt øl
Mesk
Vørter (bryggstadie)
SO: Brygging
Bryggefaget (37)
UT: Cellarmanship
Fermentologi
Sommeliership
SO: Brygging
Bryggekjeler (164)
OT: Kokeutstyr
Bryggemestere (82)
OT: Bryggere
Bryggepanner (165)
OT: Kokeutstyr
Bryggere (78)
OT: Aktører
UT: Bryggemestere
Gjærmestere
Hjemmebryggere
Kjellermestere
Mikrobryggere
Munker
Tradisjonsbryggere
SO: Brygging
Bryggerier (8)
OT: Produksjonssteder
UT: Brygghus
Flaskehus
Gjærhus
Kjelehus
Klosterbryggerier
Kornhus
Labratorier
Megabryggerier
Mikrobryggerier
Nanobryggerier
Pubbryggerier
Vørterhus
Bryggerikonsern (88)
OT: Aktører
Bryggeripuber (30)
OT: Puber
Brygghus (15)
OT: Bryggerier
Brygging (207)
OT: Produksjon
UT: Filtrering
Gjærtilsetting
Hjemmebrygging
Humling
Industriell brygging
Karbonisering
Koking
Kverning
Mesking
Pasteurisering
Sentrifugering
Siling
Skylling
Vørterkjøling
SO: Bryggefaget
Bryggere
Brygg
Brød (assosiasjon) (324)
OT: Korn (assosiasjon)
UT: Ferskt brød (assosiasjon)
Brødskorpe (assosiasjon) (355)
OT: Ristet malt (assosiasjon)
Buket (539)
OT: Humlesorter
SO: Northern Brewer
Bullion (540)
OT: Humlesorter
SO: Bitter Gold
Manitoba
Bunngjæret øl
BRUK Lager (øltype)(831)
Burton pale ale (810)
OT: Engelsk pale ale
Butikkøl (735)
NOTE: Bruk om øl med alkoholprosent mellom 2,75% og 4,75%
OT: Øl
Bygg (455)
OT: Korn (råvare)
Bær (assosiasjon) (291)
OT: Assosiasjoner
UT: Bringebær (assosiasjon)
Jordbær (assosiasjon)
Kirsebær (assosiasjon)
Solbær (assosiasjon)
Bær (smakstilsetning) (699)
OT: Frukt (smakstilsetning)
UT: Bringebær (smakstilsetning)
Einerbær (smakstilsetning)
Kirsebær (smakstilsetning)
Calicross (541)
OT: Humlesorter
SO: Fuggle
Canterbury Golding (581)
OT: Golding
SO: Northern Brewer
Nugget
Centennial
Canterbury Whitebine (542)
OT: Humlesorter
Cascade (543)
OT: Humlesorter
SO: Serebrianka
Fuggle
Sterling
Crystal
Cask (115)
OT: Fat
Cask Conditioned Ale (751)
OT: Fatøl
Cekin (544)
OT: Humlesorter
SO: Aurora
Celcius (58)
OT: Måleenheter
SO: Temperatur
Celeia (545)
OT: Humlesorter
Cellarmanship (38)
OT: Bryggefaget
SO: Lagring
Centennial (546)
OT: Humlesorter
SO: Bavarian
Brewer's Gold
Fuggle
East Kent Golding
Canterbury Golding
Cerera (547)
OT: Humlesorter
Challenger (548)
OT: Humlesorter
SO: Zattler
Omega
Champagnekorker (122)
OT: Korker
Chelan (549)
OT: Humlesorter
SO: Galena
Chili (703)
OT: Frukt (smakstilsetning)
Chinook (550)
OT: Humlesorter
SO: Brewer's Gold
Petham Golding
Cicero (551)
OT: Humlesorter
SO: Aurora
Citra (552)
OT: Humlesorter
Cluster (553)
OT: Humlesorter
UT: Early Cluster
Late Cluster
Pacific Coast Cluster
Yakima Cluster
CO2
BRUK Karbondioksid(435)
CO2-patroner (130)
OT: CO2-tanker
CO2-regulatorer (149)
OT: Koblinger
CO2-tanker (129)
OT: Utstyr
UT: CO2-patroner
SO: Karbonisering
Cobb (558)
OT: Humlesorter
Colorado (559)
OT: Humlesorter
SO: Bitter Gold
Colorimetere (137)
OT: Måleinstrumenter
Columbia (560)
OT: Humlesorter
SO: Fuggle
Columbus (561)
BF: Tomahawk
OT: Humlesorter
Comet (562)
OT: Humlesorter
SO: Bitter Gold
Sunshine
Corneliusfat (116)
OT: Fat
Crystal (563)
OT: Humlesorter
SO: Cascade
Hallertau Mittelfrüh
Dagligvareforretninger (24)
OT: Salgssteder
Defender (564)
OT: Humlesorter
Dekoksjon (211)
BF: Avkoking
OT: Mesking
Dekstrose
BRUK Druesukker(683)
Density (565)
OT: Humlesorter
Desiliter (53)
BF: dl
OT: Metriske volumenheter
Disakkarider (685)
OT: Sukker (råvare)
UT: Maltsukker
Melkesukker
Rørsukker
Distribusjon (238)
OT: Aktiviteter
dl
BRUK Desiliter(53)
Dobbelbokk (843)
OT: Bokkøl
Dortmunder (845)
OT: Lager (øltype)
Double IPA
BRUK Imperial IPA(802)
Drikkekar (93)
OT: Beholdere
UT: Glass (drikkekar)
Halvliter (drikkekar)
Horn (drikkekar)
Kanner
Krus
Pint (drikkekar)
SO: Drikking
Drikking (245)
OT: Aktiviteter
UT: Kappdrikking
SO: Drikkekar
Druesukker (683)
BF: Dekstrose
Glukose
OT: Monosakkarider
Dubbel (trappistøl) (743)
OT: Trappistøl
Dunkles Weissbier (793)
BF: Dunkles Weizen
OT: Weissbier
Dunkles Weizen
BRUK Dunkles Weissbier(793)
Dverghumle (510)
OT: Humle (råvare)
Dyrking (196)
BF: Kultivering
OT: Produksjon
UT: Høsting
SO: Korn (råvare)
Early Cluster (554)
OT: Cluster
Early Green (566)
OT: Humlesorter
SO: Bianca
Horizon
Mount Hood
Nugget
Sterling
Sunbeam
Early Prolific (567)
OT: Humlesorter
Early Promise (568)
OT: Humlesorter
East Kent Golding (582)
OT: Golding
SO: Centennial
Nugget
Olympic
Eastwell Golding (583)
OT: Golding
SO: Target
EBC-enheter (72)
BF: European Brewery Convention
OT: Måleenheter
SO: Farge
EBC-turbiditetsenheter (75)
OT: Måleenheter
SO: Turbiditet
EBU
BRUK Europeiske bitterenheter(69)
Eddik (assosiasjon) (296)
OT: Assosiasjoner
UT: Vineddik (assosiasjon)
Egenskaper (262)
UT: Alkoholstyrke
Egenvekt
Farge
Holdbarhet
Kullsyreinnhold
Sanseinntrykk
Temperatur
Tetthet
Turbiditet
Årganger
Egenvekt (264)
OT: Egenskaper
SO: Balling
Plato
Specific gravity
Eiketre (assosiasjon) (356)
OT: Ristet malt (assosiasjon)
Eiketre (materiale) (423)
OT: Tre
Einerbær (assosiasjon) (332)
OT: Krydder (assosiasjon)
Einerbær (smakstilsetning) (701)
OT: Bær (smakstilsetning)
Eisbock (844)
OT: Bokkøl
Ekstra special bitter (819)
OT: Bitter
Ekstrakt (425)
OT: Råvarer
Elsaesser (569)
OT: Humlesorter
Emment (assosiasjon) (347)
OT: Oksidert (assosiasjon)
Engblomster (assosiasjon) (286)
OT: Blomster (assosiasjon)
Engelsk barleywine (782)
OT: Barleywine
Engelsk brown (785)
OT: Brown ale
UT: Nord-Engelsk brown
Sør-Engelsk brown
Engelsk IPA (803)
OT: India Pale Ale
Engelsk pale ale (809)
OT: Pale ale
UT: Burton pale ale
Engelsk strong ale (814)
BF: Strong ale
OT: Pale ale
Enkel (trappistøl) (742)
OT: Trappistøl
Enzymer (432)
OT: Råvarer
Eple (assosiasjon) (308)
OT: Frukt (assosiasjon)
Epler (704)
OT: Frukt (smakstilsetning)
Eroica (570)
OT: Humlesorter
SO: Brewer's Gold
Estere (431)
OT: Råvarer
Etanol (429)
OT: Alkohol (stoff)
Ettergjæring (256)
OT: Gjæring
UT: Flaskegjæring
SO: Karbonisering
Ettersmaker (403)
OT: Smak
UT: Kort ettersmak
Lang ettersmak
European Brewery Convention
BRUK EBC-enheter(72)
Europeiske bitterenheter (69)
BF: EBU
OT: Måleenheter
SO: Bitterhet
Fahrenheit (59)
OT: Måleenheter
SO: Temperatur
Farge (265)
OT: Egenskaper
UT: Brun farge
Gyllen farge
Kobberrød farge
Lys farge
Mørk farge
Ravfarge
Svart farge
SO: EBC-enheter
Lovibond
SRM
Fargemalt (473)
OT: Spesialmalt
SO: Ristet malt (råvare)
Faro (760)
OT: Øltyper
Fat (114)
OT: Beholdere
UT: Cask
Corneliusfat
Keg
Åpne fat
SO: Lagring
Fating (235)
OT: Pakking
SO: Fatøl
Fatøl (750)
OT: Øl
UT: Cask Conditioned Ale
SO: Fating
Fermentologi (39)
OT: Bryggefaget
Fersken (assosiasjon) (309)
OT: Frukt (assosiasjon)
Ferskener (705)
OT: Frukt (smakstilsetning)
Ferskenøl
BRUK Pécheresse(764)
Ferskt brød (assosiasjon) (325)
OT: Brød (assosiasjon)
Festivaler (2)
OT: Hendelser
UT: Oktoberfest (festival)
Fete syrer (assosiasjon) (298)
OT: Assosiasjoner
UT: Fløtekaramell (assosiasjon)
Harskt (assosiasjon)
Kjernemelk (assosiasjon)
Kokos (assosiasjon)
Ost (assosiasjon)
Smør (assosiasjon)
FG
BRUK Final gravity(67)
Filtrering (227)
OT: Brygging
Filtrert øl (747)
OT: Øl
Final gravity (67)
BF: FG
OT: Specific gravity
First Choice (571)
OT: Humlesorter
SO: Sticklebract
First Gold (572)
OT: Humlesorter
Flaskefyllere (135)
OT: Hevertventiler
SO: Flasking
Flaskegjæring (257)
OT: Ettergjæring
Flaskehus (16)
OT: Bryggerier
Flasker (119)
OT: Beholdere
UT: Bjørnunger (flasker)
Korker
SO: Lagring
Flaskeøl (752)
OT: Øl
SO: Flasking
Flasking (236)
OT: Pakking
UT: Korking
SO: Flaskefyllere
Flaskeøl
Flat munnfølelse (386)
OT: Munnfølelse
Flemish red
BRUK Belgisk rød(767)
Flute-glass (97)
OT: Glass (drikkekar)
Flysparging
BRUK Kontinuerlig skylling(215)
Flytende gjær (495)
OT: Gjær (råvare)
Fløtekaramell (assosiasjon) (299)
OT: Fete syrer (assosiasjon)
Fordelere (150)
OT: Koblinger
Foredling (198)
OT: Produksjon
UT: Bløtlegging
Frysing
Pelletisering
Rensing
Sortering
Formering (253)
OT: Gjæring
Fosfolipider (438)
OT: Lipider
Framboise (762)
BF: Bringebærøl
OT: Fruktøl
Free House (29)
NOTE: Bruk om puber ikke tilknyttet et bryggeri
OT: Puber
Frisk humle (505)
OT: Humle (råvare)
Friskhet (382)
OT: Sanseinntrykk
Frukt (assosiasjon) (305)
OT: Assosiasjoner
UT: Aprikos (assosiasjon)
Banan (assosiasjon)
Eple (assosiasjon)
Fersken (assosiasjon)
Melon (assosiasjon)
Plomme (assosiasjon)
Pære (assosiasjon)
Sitrus (assosiasjon)
Tyggegummi (assosiasjon)
Frukt (smakstilsetning) (693)
OT: Smakstilsetninger
UT: Appelsiner
Aprikoser (smakstilsetning)
Bananer (smakstilsetning)
Bær (smakstilsetning)
Chili
Epler
Ferskener
Sitroner (smakstilsetning)
Fruktighet (383)
OT: Sanseinntrykk
Fruktose
BRUK Fruktsukker(684)
Fruktsukker (684)
BF: Fruktose
OT: Monosakkarider
Fruktøl (761)
OT: Øltyper
UT: Framboise
Kriek
Pécheresse
Frysing (203)
OT: Foredling
Fuggle (573)
OT: Humlesorter
SO: Bitter Gold
Calicross
Cascade
Centennial
Columbia
Williamette
Newport
Southern Brewer
Olympic
Furano Ace (574)
OT: Humlesorter
SO: Brewer's Gold
Saaz
Fylde (387)
OT: Munnfølelse
UT: Klebrig munnfølelse
Kremete munnfølelse
Oljete munnfølelse
Tyktflytende munnfølelse
Vannete munnfølelse
g
BRUK Gram(49)
gal (måleenhet)
BRUK Gallon(57)
Galaxy (575)
OT: Humlesorter
Galena (576)
OT: Humlesorter
SO: Brewer's Gold
Chelan
Magnum
Tillicum
Gallon (57)
BF: gal (måleenhet)
OT: Imperiske volumenheter
Geopolitiske steder
OT: Steder
Gjær (assosiasjon) (369)
OT: Svovel (assosiasjon)
Gjær (råvare) (481)
BF: Saccharomyces
OT: Råvarer
UT: Aktiv gjær
Flytende gjær
Gjærstartere
Melkesyregjær
Overgjær
Tørrgjær
Undergjær
Villgjær
SO: Gjæring
Gjærhus (17)
OT: Bryggerier
Gjæring (250)
OT: Prosesser
UT: Ettergjæring
Formering
Melkesyregjæring
Primærgjæring
Sekundærgjæring
Spontangjæring
SO: Gjær (råvare)
Grønt øl
Gjæringsutstyr
Gjærmestere
Glassballonger
Gjæringskar (174)
OT: Gjæringsutstyr
Gjæringslåser (175)
OT: Gjæringsutstyr
SO: Infeksjon
Gjæringsutstyr (173)
OT: Utstyr
UT: Gjæringskar
Gjæringslåser
Magnetrørere
Reguleringstanker
SO: Gjærtilsetting
Gjæring
Gjærmestere (83)
OT: Bryggere
SO: Gjæring
Gjærnæring (433)
OT: Råvarer
Gjærstartere (497)
OT: Gjær (råvare)
Gjærtilsetting (219)
OT: Brygging
UT: Repitching
SO: Gjæringsutstyr
Gjærvasking (221)
OT: Repitching
Glacier (577)
OT: Humlesorter
Glass (drikkekar) (96)
OT: Drikkekar
UT: Flute-glass
Gobleter
Nonic-glass
Pilsglass
Sniftere
Stanger
Stiefel-glass
Tulip-glass
Tumblere
Glass (materiale) (413)
OT: Materialer
Glassballonger (128)
OT: Beholdere
SO: Gjæring
Glukose
BRUK Druesukker(683)
Glykolipider (439)
OT: Lipider
Gobleter (98)
OT: Glass (drikkekar)
Golden
BRUK Blonde(807)
Golden Star (578)
OT: Humlesorter
SO: Saaz
Golding (579)
OT: Humlesorter
UT: British Columbia Golding
Canterbury Golding
East Kent Golding
Eastwell Golding
Northwest Golding
Petham Golding
Gram (49)
BF: g
OT: Måleenheter
Grand cru (756)
OT: Øl
Grapefrukt (assosiasjon) (315)
OT: Sitrus (assosiasjon)
Green Bullet (587)
OT: Humlesorter
SO: Smoothcone
Gress (assosiasjon) (318)
OT: Assosiasjoner
UT: Høy (assosiasjon)
Nyslått gress (assosiasjon)
Strå (assosiasjon)
Gruit (709)
OT: Smakstilsetninger
Grunnsmaker (398)
OT: Smak
UT: Bitterhet
Salt (smak)
Syrlighet
Sødme
Grønt øl (731)
OT: Brygg
SO: Gjæring
Grøpp (462)
OT: Malt (råvare)
SO: Kverning
Gröne Bel (586)
OT: Humlesorter
Gueuze (771)
OT: Surøl
Gyllen farge (267)
OT: Farge
Hallertau Mittelfrüh (588)
OT: Humlesorter
SO: Crystal
Liberty
Mount Hood
Ultra
Vanguard
Magnum
Santiam
Hallertauer (589)
OT: Humlesorter
Halvliter (drikkekar) (94)
OT: Drikkekar
Harpiks (assosiasjon) (341)
OT: Nøtter (assosiasjon)
Harskt (assosiasjon) (300)
OT: Fete syrer (assosiasjon)
Hasselnøtter (assosiasjon) (342)
OT: Nøtter (assosiasjon)
Havre (456)
OT: Korn (råvare)
Havrestout (827)
OT: Stout
HBU
BRUK Alfasyreenheter(68)
Hefeweissbier (792)
BF: Hefeweizen
OT: Weissbier
Hefeweizen
BRUK Hefeweissbier(792)
Hendelser
OT: Tid
UT: Festivaler
Mikrobryggerirevolusjonen
Herald (590)
OT: Humlesorter
Hersbrucker E (591)
OT: Humlesorter
Hersbrucker Late (592)
OT: Humlesorter
Hetvin (assosiasjon) (279)
OT: Alkohol (assosiasjon)
Heverter (131)
OT: Utstyr
UT: Autoheverter
Hevertfester
Hevertventiler
Hevertfester (133)
BF: Hevertholdere
OT: Heverter
Hevertholdere
BRUK Hevertfester(133)
Hevertventiler (134)
OT: Heverter
UT: Flaskefyllere
Historie (1)
OT: Bibliografisk form
Hjemmebrygg (739)
OT: Øl
SO: Hjemmebrygging
Hjemmebryggerbitterenheter
BRUK Alfasyreenheter(68)
Hjemmebryggere (81)
OT: Bryggere
SO: Hjemmebrygging
Hjemmebryggersett (426)
OT: Råvarer
Hjemmebrygging (231)
OT: Brygging
SO: Hjemmebryggere
Hjemmebrygg
Holdbarhet (273)
OT: Egenskaper
Honning (assosiasjon) (322)
OT: Assosiasjoner
Hopback (167)
OT: Humleutstyr
Horizon (593)
OT: Humlesorter
SO: Brewer's Gold
Early Green
Zattler
Horn (drikkekar) (106)
OT: Drikkekar
Horn (materiale) (414)
OT: Materialer
Hovedgjæring
BRUK Primærgjæring(254)
Humle (assosiasjon) (287)
OT: Blomster (assosiasjon)
Humle (råvare) (499)
OT: Råvarer
UT: Aromahumle
Bitterhumle
Dverghumle
Frisk humle
Humlekongler
Humlekonsentrat
Humlesorter
Presset humle
Tørket humle
Universalhumle
Humlekongler (500)
OT: Humle (råvare)
Humlekonsentrat (501)
OT: Humle (råvare)
Humlepellets (503)
OT: Presset humle
Humleplugger (504)
OT: Presset humle
Humleposer (168)
OT: Humleutstyr
SO: Tørrhumling
Humlesorter (511)
OT: Humle (råvare)
UT: Admiral
Ahil
Ahtanumx
Alliance
AlphAroma
Amarillo
Amerikansk Tettnanger
Amos' Early Bird
Apolon
Aquila
Atlas
Aurora
Backa
Banner
Bate's Brewer
Bavarian
Beikei
Belgian (humlesort)
Bianca
Bitter Gold
Blato
Blisk
Bobek
Bramling
Bramling Cross
Bravo
Brewer's Gold
Buket
Bullion
Calicross
Canterbury Whitebine
Cascade
Cekin
Celeia
Centennial
Cerera
Challenger
Chelan
Chinook
Cicero
Citra
Cluster
Cobb
Colorado
Columbia
Columbus
Comet
Crystal
Defender
Density
Early Green
Early Prolific
Early Promise
Elsaesser
Eroica
First Choice
First Gold
Fuggle
Furano Ace
Galaxy
Galena
Glacier
Golden Star
Golding
Green Bullet
Gröne Bel
Hallertau Mittelfrüh
Hallertauer
Herald
Hersbrucker E
Hersbrucker Late
Horizon
Janus
Keyworths Early
Keyworths Midseason
Kirin II
Kitamidori
Landhopfen
Late Grape
Liberty
Lublin
Lucan
Magnum
Manitoba
Marynka
Mathon
Merkur
Millennium
Mount Hood
Mount Rainier
Nadwislanska
Neoplanta
Newport
Nordgaard
Northdown
Northern Brewer
Nugget
Olympic
Omega
Orion
Pacific Gem
Perle
Phoenix
Pilgrim
Pioneer
Precoce de Bourgogne
Pride of Kent
Pride of Ringwood
Progress
Record
Saaz
Santiam
Satus
Saxon
Serebrianka
Shinshuwase
Simcoe
Sirem
Smoothcone
Sorachi Ace
Southern Brewer
Southern Cross
Sovereign
Spalt Select
Spalt Spalter
Star
Sterling
Sticklebract
Strisselspalter
Styrian Golding
Summit
Sun
Sunbeam
Sunshine
Super Alpha
Svalöf
Symphony
Tardif de Bourgogne
Target
Taurus
Tettnanger
Tillicum
Tolhurst
Ultra
Universal
Vanguard
Viking
Vojvodina
Warrior
Whitbread Golding
White Vine
Williamette
Württemberger
Yeoman
Zattler
Zenith
Zeus
Zlatan
Humleutstyr (166)
OT: Utstyr
UT: Hopback
Humleposer
Randalizer
SO: Humling
Humling (222)
OT: Brygging
UT: Aromahumling
Bitterhumling
Tørrhumling
SO: Humleutstyr
Hurtigkoblinger (148)
OT: Koblinger
Hvete (457)
OT: Korn (råvare)
Hveteøl (789)
OT: Ale
UT: Weissbier
Witbier
Hydrometere (138)
OT: Måleinstrumenter
UT: Oechslervekter
Hylleblomst (assosiasjon) (288)
OT: Blomster (assosiasjon)
Håndkapselpåsettere (186)
OT: Kapselpåsettere
Håndpumper (192)
OT: Pumper
Høsting (197)
OT: Dyrking
Høy (assosiasjon) (319)
OT: Gress (assosiasjon)
IBU
BRUK Internasjonale bitterenheter(70)
Ice Beer (835)
OT: Lager (øltype)
Imperial IPA (802)
BF: Double IPA
OT: Amerikansk IPA
Imperial stout (826)
OT: Stout
Imperiske volumenheter (55)
OT: Måleenheter
UT: Gallon
Pint (volumenhet)
India Pale Ale (798)
BF: IPA
OT: Pale ale
UT: Amerikansk IPA
Engelsk IPA
Industriell brygging (232)
OT: Brygging
Infeksjon (258)
OT: Prosesser
SO: Gjæringslåser
Infusjon (210)
OT: Mesking
Ingefær (assosiasjon) (333)
OT: Krydder (assosiasjon)
Ingefær (smakstilsetning) (722)
OT: Urter (smakstilsetning)
Ingredienser
BRUK Råvarer(424)
Internasjonale bitterenheter (70)
BF: IBU
OT: Måleenheter
SO: Bitterhet
IPA
BRUK India Pale Ale(798)
Irsk red ale
BRUK Red ale(812)
Irsk stout
BRUK Tørr stout(825)
Janus (594)
OT: Humlesorter
Jong (769)
OT: Lambic
Jordbær (assosiasjon) (293)
OT: Bær (assosiasjon)
Juleøl (758)
OT: Øl
Kaffe (assosiasjon) (357)
OT: Ristet malt (assosiasjon)
Kake (assosiasjon) (326)
OT: Korn (assosiasjon)
Kandisert Sukker (690)
OT: Sukker (råvare)
Kanner (107)
OT: Drikkekar
UT: Nebbkanner
Tankar (kanner)
Kappdrikking (246)
OT: Drikking
Kapselhoder (188)
OT: Kapselpåsettere
Kapselpåsettere (184)
OT: Pakkeutstyr
UT: Bordkapselpåsettere
Håndkapselpåsettere
Kapselhoder
Slagkapselpåsettere
SO: Korking
Kapsler (123)
OT: Korker
UT: Kronekapsler
Karamell (assosiasjon) (358)
OT: Ristet malt (assosiasjon)
UT: Smørkaramell (assosiasjon)
Karamellmalt
BRUK Krystallmalt(475)
Karbohydrater (434)
OT: Råvarer
Karbondioksid (435)
BF: CO2
OT: Råvarer
UT: Kullsyre
Karbonisering (226)
OT: Brygging
SO: CO2-tanker
Ettergjæring
Nybrygg
Karve (assosiasjon) (334)
OT: Krydder (assosiasjon)
Karve (smakstilsetning) (711)
OT: Krydder (smakstilsetning)
Keg (117)
OT: Fat
Kellerbier (836)
OT: Lager (øltype)
Keramikk (415)
OT: Materialer
Keyworths Early (595)
OT: Humlesorter
Keyworths Midseason (596)
OT: Humlesorter
kg
BRUK Kilogram(50)
Kilogram (50)
BF: kg
OT: Måleenheter
Kirin II (597)
OT: Humlesorter
SO: Saaz
White Vine
Kirsebær (assosiasjon) (294)
OT: Bær (assosiasjon)
Kirsebær (smakstilsetning) (702)
OT: Bær (smakstilsetning)
Kirsebærøl
BRUK Kriek(763)
Kitamidori (598)
OT: Humlesorter
Kjelehus (18)
OT: Bryggerier
Kjeller (assosiasjon) (348)
OT: Oksidert (assosiasjon)
Kjellermestere (84)
OT: Bryggere
SO: Lagring
Kjernemelk (assosiasjon) (301)
OT: Fete syrer (assosiasjon)
Kjøleutstyr (170)
OT: Utstyr
UT: Svalskiver
Vørterkjølere
SO: Kjøling
Kjøling (240)
OT: Aktiviteter
SO: Kjøleutstyr
Klebrig munnfølelse (391)
OT: Fylde
Klosterbryggerier (13)
OT: Bryggerier
UT: Trappistbryggerier
Klosterøl (740)
OT: Øl
UT: Trappistøl
Kobberrød farge (272)
OT: Farge
Koblinger (147)
OT: Utstyr
UT: CO2-regulatorer
Fordelere
Hurtigkoblinger
Ventiler
Kokeutstyr (163)
OT: Utstyr
UT: Bryggekjeler
Bryggepanner
SO: Koking
Koking (217)
OT: Brygging
SO: Kokeutstyr
Kokos (assosiasjon) (302)
OT: Fete syrer (assosiasjon)
Kokte grønnsaker (assosiasjon) (370)
OT: Svovel (assosiasjon)
UT: Kål (assosiasjon)
Løk (assosiasjon)
Konsistens
BRUK Munnfølelse(384)
Kontinuerlig skylling (215)
BF: Flysparging
OT: Skylling
Koriander (assosiasjon) (335)
OT: Krydder (assosiasjon)
Koriander (smakstilsetning) (720)
OT: Urter (smakstilsetning)
Korker (121)
OT: Flasker
UT: Champagnekorker
Kapsler
Patentkorker
Vinkorker
SO: Korking
Korking (237)
OT: Flasking
SO: Kapselpåsettere
Korker
Korn (assosiasjon) (323)
OT: Assosiasjoner
UT: Brød (assosiasjon)
Kake (assosiasjon)
Malt (assosiasjon)
Melprodukter (assosiasjon)
Vørter (assosiasjon)
Korn (råvare) (451)
OT: Råvarer
UT: 2-rader malt
6-rader malt
Bygg
Havre
Hvete
Mais
Ris
Rug
Råkorn
SO: Dyrking
Kornhus (19)
OT: Bryggerier
Kort ettersmak (404)
OT: Ettersmaker
Kraner (190)
OT: Serveringsutstyr
UT: Pumper
SO: Tapping
Kremete munnfølelse (392)
OT: Fylde
Kremstout
BRUK Søt stout(824)
Kriek (763)
BF: Kirsebærøl
OT: Fruktøl
Kristallweissbier (791)
BF: Kristallweizen
OT: Weissbier
Kristallweizen
BRUK Kristallweissbier(791)
Kronekapsler (124)
OT: Kapsler
Kronologisk tid
OT: Tid
Kropp
BRUK Munnfølelse(384)
Krus (110)
OT: Drikkekar
UT: Seidler
Steiner (krus)
Krydder (assosiasjon) (330)
OT: Assosiasjoner
UT: Anis (assosiasjon)
Einerbær (assosiasjon)
Ingefær (assosiasjon)
Karve (assosiasjon)
Koriander (assosiasjon)
Nellik (assosiasjon)
Pepper (assosiasjon)
Pors (assosiasjon)
Krydder (smakstilsetning) (710)
OT: Smakstilsetninger
UT: Karve (smakstilsetning)
Lyng
Nellik (smakstilsetning)
Pors (smakstilsetning)
Krystallmalt (475)
BF: Karamellmalt
OT: Spesialmalt
Kuleventiler (152)
OT: Ventiler
Kullsyre (436)
OT: Karbondioksid
Kullsyreinnhold (274)
OT: Egenskaper
Kultivering
BRUK Dyrking(196)
Kvae (assosiasjon) (340)
OT: Nøtter (assosiasjon)
Kverning (208)
OT: Brygging
SO: Grøpp
Møller
Kvinner (76)
OT: Aktører
Kål (assosiasjon) (371)
OT: Kokte grønnsaker (assosiasjon)
Kölsch (830)
OT: Ale
l
BRUK Liter(54)
Labratorier (20)
OT: Bryggerier
Lager (øltype) (831)
BF: Bunngjæret øl
Undergjæret øl
OT: Øltyper
UT: Bokkøl
Dortmunder
Ice Beer
Kellerbier
Landbier
Märzen
Münchener
Pilsner
Røykøl
Schwartzbier
Ungespundet
Wiener
Zwickelbier
Lagere (steder) (22)
OT: Steder
Lagring (239)
OT: Aktiviteter
SO: Bokser (beholdere)
Cellarmanship
Fat
Flasker
Kjellermestere
Lakris (assosiasjon) (360)
OT: Ristet malt (assosiasjon)
Lakris (smakstilsetning) (715)
OT: Smakstilsetninger
Laktose
BRUK Melkesukker(687)
Lambic (768)
OT: Surøl
UT: Jong
Oud
Landbier (837)
OT: Lager (øltype)
Landhopfen (599)
OT: Humlesorter
Lang ettersmak (405)
OT: Ettersmaker
Late Cluster (555)
OT: Cluster
Late Grape (600)
OT: Humlesorter
SO: Newport
Lavkarboøl (755)
OT: Øl
Lettøl (734)
NOTE: Bruk om øl med alkoholprosent mellom 0,7% og 2,75%
OT: Øl
Liberty (601)
OT: Humlesorter
SO: Hallertau Mittelfrüh
Zattler
Lipider (437)
OT: Råvarer
UT: Fosfolipider
Glykolipider
Upolare lipider
Liter (54)
BF: l
OT: Metriske volumenheter
Lover (41)
UT: Offentligrettslige lover
Privatrettslige lover
Lovibond (73)
OT: Måleenheter
SO: Farge
Lubelska
BRUK Lublin(602)
Lublin (602)
BF: Lubelska
OT: Humlesorter
Lucan (603)
OT: Humlesorter
Luftbåren villgjær (485)
OT: Villgjær
Lupulin (441)
OT: Råvarer
Lyng (712)
OT: Krydder (smakstilsetning)
Lys farge (266)
OT: Farge
Løk (assosiasjon) (372)
OT: Kokte grønnsaker (assosiasjon)
Lønnesukker (691)
OT: Sukker (råvare)
Løyver
BRUK Bevillinger(46)
Madeira (assosiasjon) (284)
OT: Vinøs (assosiasjon)
Magneter (177)
OT: Magnetrørere
UT: Sylindermagneter
Tannhjulsmagneter
Magnetrørere (176)
OT: Gjæringsutstyr
UT: Magneter
SO: Sentrifugering
Magnum (604)
OT: Humlesorter
SO: Galena
Hallertau Mittelfrüh
Newport
Maibock (841)
OT: Bokkøl
Mais (458)
OT: Korn (råvare)
Makrobryggerier
BRUK Megabryggerier(9)
Malt (assosiasjon) (327)
OT: Korn (assosiasjon)
Malt (råvare) (461)
OT: Råvarer
UT: Basemalt
Grøpp
Ristet malt (råvare)
Spesialmalt
SO: Malting
Malt liquor (777)
OT: Øltyper
Malterier (6)
OT: Produksjonssteder
UT: Spirehus
Malting (204)
OT: Produksjon
UT: Spiring
Tørking
SO: Malt (råvare)
Maltingsutstyr
Maltingsenger (158)
OT: Maltingsutstyr
SO: Spiring
Maltingsutstyr (157)
OT: Utstyr
UT: Maltingsenger
Tørkeovner
SO: Malting
Maltose
BRUK Maltsukker(686)
Maltsukker (686)
BF: Maltose
OT: Disakkarider
Mandel (assosiasjon) (343)
OT: Nøtter (assosiasjon)
Manitoba (605)
OT: Humlesorter
SO: Brewer's Gold
Bullion
Marynka (606)
OT: Humlesorter
Mask (726)
OT: Restprodukter
Mass (112)
OT: Seidler
Materialer (412)
UT: Glass (materiale)
Horn (materiale)
Keramikk
Metaller
Plast
Steintøy
Tre
Mathon (607)
OT: Humlesorter
Megabryggerier (9)
BF: Makrobryggerier
OT: Bryggerier
Melkestout
BRUK Søt stout(824)
Melkesukker (687)
BF: Laktose
OT: Disakkarider
Melkesyregjær (494)
OT: Gjær (råvare)
SO: Melkesyregjæring
Melkesyregjæring (252)
OT: Gjæring
SO: Melkesyregjær
Melon (assosiasjon) (310)
OT: Frukt (assosiasjon)
Melprodukter (assosiasjon) (328)
OT: Korn (assosiasjon)
Menn (77)
OT: Aktører
Merkur (608)
OT: Humlesorter
Mesk (729)
OT: Brygg
SO: Mesking
Meskekar (161)
OT: Meskeutstyr
Meskespader (162)
OT: Meskeutstyr
Meskeutstyr (160)
OT: Utstyr
UT: Meskekar
Meskespader
SO: Mesking
Mesking (209)
OT: Brygging
UT: Dekoksjon
Infusjon
Tomeskoperasjoner
Tremeskoperasjoner
SO: Meskeutstyr
Mesk
Metaller (416)
OT: Materialer
UT: Aluminium
Tinn
Metallisk munnfølelse (393)
OT: Munnfølelse
Metanol (430)
OT: Alkohol (stoff)
Metriske volumenheter (51)
OT: Måleenheter
UT: Desiliter
Liter
Milliliter
mg
BRUK Milligram(48)
Mikrobryggere (79)
OT: Bryggere
UT: Sigøynerbryggere
Mikrobryggerier (10)
OT: Bryggerier
Mikrobryggerirevolusjonen (4)
OT: Hendelser
Mild ale (820)
OT: Ale
Mildmalt (464)
OT: Basemalt
Millennium (609)
OT: Humlesorter
Milligram (48)
BF: mg
OT: Måleenheter
Milliliter (52)
BF: ml
OT: Metriske volumenheter
ml
BRUK Milliliter(52)
Modning (259)
OT: Prosesser
SO: Beholdere
Molasse (716)
OT: Smakstilsetninger
Monosakkarider (682)
OT: Sukker (råvare)
UT: Druesukker
Fruktsukker
Mount Hood (610)
OT: Humlesorter
SO: Early Green
Hallertau Mittelfrüh
Mount Rainier (611)
OT: Humlesorter
Munker (86)
OT: Bryggere
UT: Trappistmunker
Munnfølelse (384)
BF: Konsistens
Kropp
Tekstur
OT: Sanseinntrykk
UT: Boblende munnfølelse
Flat munnfølelse
Fylde
Metallisk munnfølelse
Myk munnfølelse
Snerpende munnfølelse
Varmende munnfølelse
Myk munnfølelse (394)
OT: Munnfølelse
Mynte (assosiasjon) (377)
OT: Urter (assosiasjon)
UT: Peppermynte (assosiasjon)
Målebegere (140)
OT: Måleinstrumenter
Måleenheter (47)
UT: Alfasyreenheter
Balling
Celcius
EBC-enheter
EBC-turbiditetsenheter
Europeiske bitterenheter
Fahrenheit
Gram
Imperiske volumenheter
Internasjonale bitterenheter
Kilogram
Lovibond
Metriske volumenheter
Milligram
pH
Plato
Specific gravity
SRM
Vektprosent
Volumprosent
XXX-merker
Måleinstrumenter (136)
OT: Utstyr
UT: Colorimetere
Hydrometere
Målebegere
pH-metere
Pycnometere
Refraktometere
Spektrofotometere
Termometere
Vekter
Møller (153)
OT: Utstyr
SO: Kverning
Mørk farge (270)
OT: Farge
Märzen (833)
BF: Oktoberfest (øltype)
OT: Lager (øltype)
Münchener (846)
BF: Bayer
OT: Lager (øltype)
Münchenermalt (465)
BF: Bayermalt
OT: Basemalt
Nadwislanska (612)
OT: Humlesorter
Nanobryggerier (11)
OT: Bryggerier
Nebbkanner (108)
OT: Kanner
Nellik (assosiasjon) (336)
OT: Krydder (assosiasjon)
Nellik (smakstilsetning) (714)
OT: Krydder (smakstilsetning)
Neoplanta (613)
OT: Humlesorter
SO: Northern Brewer
Newport (614)
OT: Humlesorter
SO: Belgian (humlesort)
Brewer's Gold
Fuggle
Late Grape
Magnum
Nonic-glass (99)
OT: Glass (drikkekar)
Nord-Engelsk brown (786)
OT: Engelsk brown
Nordgaard (615)
OT: Humlesorter
Northdown (616)
OT: Humlesorter
SO: Northern Brewer
Northern Brewer (617)
OT: Humlesorter
SO: Aurora
Bobek
Brewer's Gold
Buket
Canterbury Golding
Neoplanta
Northdown
Perle
Record
Vojvodina
Target
Northwest Golding (584)
OT: Golding
Nugget (618)
OT: Humlesorter
SO: Bavarian
Brewer's Gold
Canterbury Golding
Early Green
East Kent Golding
Nybrygg (732)
OT: Øl
SO: Karbonisering
Nyslått gress (assosiasjon) (320)
OT: Gress (assosiasjon)
Nøtter (assosiasjon) (339)
OT: Assosiasjoner
UT: Harpiks (assosiasjon)
Hasselnøtter (assosiasjon)
Kvae (assosiasjon)
Mandel (assosiasjon)
Sherry (assosiasjon)
Valnøtter (assosiasjon)
Oechslervekter (139)
OT: Hydrometere
Offentligrettslige lover (44)
OT: Lover
UT: Avgifter
Bevillinger
OG
BRUK Original gravity(66)
Oksidering (260)
OT: Prosesser
Oksidert (assosiasjon) (346)
OT: Assosiasjoner
UT: Emment (assosiasjon)
Kjeller (assosiasjon)
Råtne grønnsaker (assosiasjon)
Våt hund (assosiasjon)
Våt papp (assosiasjon)
Oktoberfest (festival) (3)
OT: Festivaler
Oktoberfest (øltype)
BRUK Märzen(833)
Old ale (783)
OT: Ale
Old English Cluster
BRUK Pacific Coast Cluster(556)
Oljete munnfølelse (389)
OT: Fylde
Olympic (619)
OT: Humlesorter
SO: Bavarian
Brewer's Gold
East Kent Golding
Fuggle
Omega (620)
OT: Humlesorter
SO: Challenger
Operasjoner
BRUK Aktiviteter(194)
Organisasjoner (89)
OT: Aktører
Original gravity (66)
BF: OG
OT: Specific gravity
Orion (621)
OT: Humlesorter
SO: Perle
Ost (assosiasjon) (303)
OT: Fete syrer (assosiasjon)
Oud (770)
OT: Lambic
Oud bruin
BRUK Belgisk brun(766)
Overgjær (482)
BF: Saccharomyces cerevisiae
OT: Gjær (råvare)
Overgjæret øl
BRUK Ale(778)
Pacific Coast Cluster (556)
BF: Old English Cluster
OT: Cluster
Pacific Gem (622)
OT: Humlesorter
SO: Smoothcone
Pakkeutstyr (182)
OT: Utstyr
UT: Boksforseglere
Kapselpåsettere
SO: Pakking
Pakking (233)
OT: Produksjon
UT: Boksing
Fating
Flasking
SO: Pakkeutstyr
Pale ale (797)
OT: Ale
UT: Amber ale
American pale ale
Amerikansk strong ale
Belgisk pale ale
Engelsk pale ale
Engelsk strong ale
India Pale Ale
Red ale
Scotch ale
Palemalt (466)
OT: Basemalt
Parfyme (assosiasjon) (289)
OT: Blomster (assosiasjon)
Partiskylling (216)
BF: Batchsparging
OT: Skylling
Pasteurisering (228)
OT: Brygging
Patenter (43)
OT: Privatrettslige lover
Patentkorker (125)
OT: Korker
UT: Patentkorkpakninger
Patentkorkpakninger (126)
OT: Patentkorker
Patentmalt
BRUK Svartmalt(480)
Patersbier (746)
OT: Trappistøl
Pelletisering (202)
OT: Foredling
Pepper (assosiasjon) (337)
OT: Krydder (assosiasjon)
Peppermynte (assosiasjon) (378)
OT: Mynte (assosiasjon)
Perle (623)
OT: Humlesorter
SO: Northern Brewer
Orion
PET (420)
BF: Polyetylentereftalat
OT: Plast
Petham Golding (585)
OT: Golding
SO: Chinook
pH (71)
OT: Måleenheter
SO: Syrlighet
pH-metere (141)
OT: Måleinstrumenter
Phoenix (624)
OT: Humlesorter
Pilgrim (625)
OT: Humlesorter
Pilsglass (100)
BF: Pokal
OT: Glass (drikkekar)
Pilsner (832)
OT: Lager (øltype)
Pilsnermalt (467)
OT: Basemalt
Pinje (assosiasjon) (379)
OT: Urter (assosiasjon)
Pint (drikkekar) (95)
OT: Drikkekar
Pint (volumenhet) (56)
BF: pt
OT: Imperiske volumenheter
Pioneer (626)
OT: Humlesorter
Pipekanne
BRUK Tankar (kanner)(109)
Plast (419)
OT: Materialer
UT: PET
Plato (64)
OT: Måleenheter
SO: Egenvekt
Plomme (assosiasjon) (311)
OT: Frukt (assosiasjon)
Pokal
BRUK Pilsglass(100)
Polyetylentereftalat
BRUK PET(420)
Pors (assosiasjon) (338)
OT: Krydder (assosiasjon)
Pors (smakstilsetning) (713)
OT: Krydder (smakstilsetning)
Porter (821)
OT: Ale
UT: Baltisk porter
Pottøl (753)
OT: Øl
Precoce de Bourgogne (627)
OT: Humlesorter
Presset humle (502)
OT: Humle (råvare)
UT: Humlepellets
Humleplugger
Pride of Kent (628)
OT: Humlesorter
SO: Brewer's Gold
Pride of Ringwood
Pride of Ringwood (629)
OT: Humlesorter
SO: Pride of Kent
Primærgjæring (254)
BF: Hovedgjæring
OT: Gjæring
Privatrettslige lover (42)
OT: Lover
UT: Patenter
Produksjon (195)
OT: Aktiviteter
UT: Brygging
Dyrking
Foredling
Malting
Pakking
Produksjonssteder (5)
OT: Steder
UT: Bryggerier
Malterier
Progress (630)
OT: Humlesorter
SO: Whitbread Golding
Prosesser (248)
UT: Bakterieutvikling
Gjæring
Infeksjon
Modning
Oksidering
Skumdannelse
Proteiner (442)
OT: Råvarer
pt
BRUK Pint (volumenhet)(56)
Pubbryggerier (12)
OT: Bryggerier
Puber (28)
OT: Serveringssteder
UT: Bryggeripuber
Free House
Pumper (191)
OT: Kraner
UT: Håndpumper
Vakumpumper
Pycnometere (142)
OT: Måleinstrumenter
Pære (assosiasjon) (312)
OT: Frukt (assosiasjon)
Pécheresse (764)
BF: Ferskenøl
OT: Fruktøl
Quadrupel (trappistøl) (745)
OT: Trappistøl
Randalizer (169)
OT: Humleutstyr
Rauchbier
BRUK Røykøl(848)
Ravfarge (268)
OT: Farge
Real ale (779)
OT: Ale
Record (631)
OT: Humlesorter
SO: Northern Brewer
Red ale (812)
BF: Irsk red ale
OT: Pale ale
Refraktometere (143)
OT: Måleinstrumenter
Reguleringstanker (180)
OT: Gjæringsutstyr
UT: Unitanker
Rengjøring (247)
OT: Aktiviteter
Rensing (199)
OT: Foredling
Repitching (220)
OT: Gjærtilsetting
UT: Gjærvasking
Restprodukter (723)
UT: Avfallstoffer
Mask
Riboflavin (447)
OT: Vitaminer
Ris (459)
OT: Korn (råvare)
Ristet brød (assosiasjon) (361)
OT: Ristet malt (assosiasjon)
Ristet malt (assosiasjon) (352)
OT: Assosiasjoner
UT: Bark (assosiasjon)
Brent brød (assosiasjon)
Brødskorpe (assosiasjon)
Eiketre (assosiasjon)
Kaffe (assosiasjon)
Karamell (assosiasjon)
Lakris (assosiasjon)
Ristet brød (assosiasjon)
Røkt (assosiasjon)
Sjokolade (assosiasjon)
Te (assosiasjon)
Toffee (assosiasjon)
Vanilje (assosiasjon)
Ristet malt (råvare) (476)
OT: Malt (råvare)
UT: Amber malt
Brun malt
Sjokolademalt
Svartmalt
SO: Fargemalt
Roggenbier (774)
OT: Rugøl
Roser (assosiasjon) (290)
OT: Blomster (assosiasjon)
Rosiner (assosiasjon) (281)
OT: Tørket frukt (assosiasjon)
Rosiner (smakstilsetning) (717)
OT: Smakstilsetninger
Rug (460)
OT: Korn (råvare)
Rugøl (773)
OT: Øltyper
UT: Roggenbier
Rye-P-A
Sahti
Rye-P-A (776)
OT: Rugøl
Råfrukt (680)
OT: Råvarer
Råkorn (452)
OT: Korn (råvare)
Råtne egg (assosiasjon) (373)
OT: Svovel (assosiasjon)
Råtne grønnsaker (assosiasjon) (349)
OT: Oksidert (assosiasjon)
Råvarer (424)
BF: Ingredienser
UT: Alfasyre
Alkohol (stoff)
Ekstrakt
Enzymer
Estere
Gjær (råvare)
Gjærnæring
Hjemmebryggersett
Humle (råvare)
Karbohydrater
Karbondioksid
Korn (råvare)
Lipider
Lupulin
Malt (råvare)
Proteiner
Råfrukt
Smakstilsetninger
Stivelse
Sukker (råvare)
Tanniner
Vann
Vitaminer
Røkt (assosiasjon) (362)
OT: Ristet malt (assosiasjon)
Rørsukker (688)
BF: Sukrose
OT: Disakkarider
Røykøl (848)
BF: Rauchbier
OT: Lager (øltype)
Saaz (632)
BF: Bohemian
Zatec
OT: Humlesorter
SO: Furano Ace
Golden Star
Kirin II
Sterling
Ultra
Sunbeam
Sorachi Ace
Shinshuwase
Saccharomyces
BRUK Gjær (råvare)(481)
Saccharomyces carlsbergensis
BRUK Undergjær(483)
Saccharomyces cerevisiae
BRUK Overgjær(482)
Saccharomyces pastorianus
BRUK Undergjær(483)
Sahti (775)
OT: Rugøl
Saison (808)
OT: Belgisk pale ale
Salgssteder (23)
OT: Steder
UT: Dagligvareforretninger
Vinmonopolet
Ølmonopol
Salonger (36)
OT: Serveringssteder
Salt (smak) (400)
OT: Grunnsmaker
Sanseinntrykk (275)
OT: Egenskaper
UT: Aroma
Assosiasjoner
Friskhet
Fruktighet
Munnfølelse
Smak
Tyngde
Tørrhet
Santiam (633)
OT: Humlesorter
SO: Hallertau Mittelfrüh
Tettnanger
Satus (634)
OT: Humlesorter
Saxon (635)
OT: Humlesorter
SO: Svalöf
Schwartzbier (834)
OT: Lager (øltype)
Scotch ale (815)
OT: Pale ale
Seder (assosiasjon) (380)
OT: Urter (assosiasjon)
Seidler (111)
OT: Krus
UT: Mass
Sekundærgjæring (255)
OT: Gjæring
Selleri (assosiasjon) (374)
OT: Svovel (assosiasjon)
Sentrifugering (229)
OT: Brygging
SO: Magnetrørere
Serebrianka (636)
OT: Humlesorter
SO: Cascade
Servering (241)
OT: Aktiviteter
UT: Sjenking
Tapping
Uteservering
SO: Serveringsutstyr
Serveringssteder (27)
OT: Steder
UT: Barer
Puber
Salonger
Uteserveringer
Ølhaller
Ølkjellere
Serveringsutstyr (189)
OT: Utstyr
UT: Kraner
SO: Servering
Sherry (assosiasjon) (344)
OT: Nøtter (assosiasjon)
Shinshuwase (637)
OT: Humlesorter
SO: Saaz
White Vine
Sigøynerbryggere (80)
OT: Mikrobryggere
Silekar (155)
OT: Siler
Siler (154)
OT: Utstyr
UT: Silekar
SO: Siling
Siling (230)
OT: Brygging
SO: Siler
Simcoe (638)
OT: Humlesorter
Sirem (639)
OT: Humlesorter
Sitron (assosiasjon) (316)
OT: Sitrus (assosiasjon)
Sitroner (smakstilsetning) (706)
OT: Frukt (smakstilsetning)
UT: Sitronsaft
Sitronskall
Sitronsaft (707)
OT: Sitroner (smakstilsetning)
Sitronskall (708)
OT: Sitroner (smakstilsetning)
Sitrus (assosiasjon) (313)
OT: Frukt (assosiasjon)
UT: Appelsin (assosiasjon)
Grapefrukt (assosiasjon)
Sitron (assosiasjon)
Sjenking (244)
OT: Servering
Sjokolade (assosiasjon) (363)
OT: Ristet malt (assosiasjon)
Sjokolade (smakstilsetning) (718)
OT: Smakstilsetninger
Sjokolademalt (479)
OT: Ristet malt (råvare)
Skum (754)
OT: Øl
Skumdannelse (261)
OT: Prosesser
Skylling (214)
OT: Brygging
UT: Kontinuerlig skylling
Partiskylling
SO: Vørter (bryggstadie)
Slagkapselpåsettere (187)
OT: Kapselpåsettere
Smak (397)
OT: Sanseinntrykk
UT: Ettersmaker
Grunnsmaker
Smaksmalt (474)
OT: Spesialmalt
Smakstilsetninger (692)
OT: Råvarer
UT: Frukt (smakstilsetning)
Gruit
Krydder (smakstilsetning)
Lakris (smakstilsetning)
Molasse
Rosiner (smakstilsetning)
Sjokolade (smakstilsetning)
Urter (smakstilsetning)
Smoothcone (640)
OT: Humlesorter
SO: AlphAroma
Green Bullet
Pacific Gem
Super Alpha
Smør (assosiasjon) (304)
OT: Fete syrer (assosiasjon)
Smørkaramell (assosiasjon) (359)
OT: Karamell (assosiasjon)
Snerpende munnfølelse (395)
OT: Munnfølelse
Sniftere (101)
OT: Glass (drikkekar)
Solbær (assosiasjon) (295)
OT: Bær (assosiasjon)
Sommeliership (40)
OT: Bryggefaget
Sommerøl (757)
OT: Øl
Sorachi Ace (641)
OT: Humlesorter
SO: Beikei
Brewer's Gold
Saaz
Sortering (200)
OT: Foredling
Southern Brewer (642)
OT: Humlesorter
SO: Fuggle
Southern Cross (643)
OT: Humlesorter
Sovereign (644)
OT: Humlesorter
Spalt Select (645)
OT: Humlesorter
Spalt Spalter (646)
OT: Humlesorter
Special bitter
BRUK Best bitter(818)
Specific gravity (65)
OT: Måleenheter
UT: Final gravity
Original gravity
SO: Egenvekt
Spektrofotometere (144)
OT: Måleinstrumenter
Spesialmalt (470)
OT: Malt (råvare)
UT: Aromamalt
Body malt
Fargemalt
Krystallmalt
Smaksmalt
Spirehus (7)
OT: Malterier
Spiring (205)
OT: Malting
SO: Maltingsenger
Spontangjær
BRUK Villgjær(484)
Spontangjæring (251)
OT: Gjæring
SO: Villgjær
Språk
SRM (74)
BF: Standard Reference Method
OT: Måleenheter
SO: Farge
Standard Reference Method
BRUK SRM(74)
Stanger (102)
OT: Glass (drikkekar)
Star (647)
OT: Humlesorter
Steder
UT: Geopolitiske steder
Lagere (steder)
Produksjonssteder
Salgssteder
Serveringssteder
Steiner (krus) (113)
OT: Krus
Steintøy (421)
OT: Materialer
Sterkøl (736)
NOTE: Bruk om øl med alkoholprosent over 4,75%
OT: Øl
Sterling (648)
OT: Humlesorter
SO: Brewer's Gold
Cascade
Early Green
Saaz
Sticke alt (829)
OT: Altbier
Sticklebract (649)
OT: Humlesorter
SO: First Choice
Stiefel-glass (103)
OT: Glass (drikkekar)
Stivelse (443)
OT: Råvarer
Stout (823)
OT: Ale
UT: Havrestout
Imperial stout
Søt stout
Tørr stout
Stoutmalt (468)
OT: Basemalt
Strisselspalter (650)
OT: Humlesorter
Strong ale
BRUK Engelsk strong ale(814)
Strå (assosiasjon) (321)
OT: Gress (assosiasjon)
Styrian Golding (651)
OT: Humlesorter
Sukker (assosiasjon) (367)
OT: Assosiasjoner
Sukker (råvare) (681)
OT: Råvarer
UT: Brunt Sukker
Disakkarider
Kandisert Sukker
Lønnesukker
Monosakkarider
Sukrose
BRUK Rørsukker(688)
Summit (652)
OT: Humlesorter
Sun (653)
OT: Humlesorter
Sunbeam (654)
OT: Humlesorter
SO: Brewer's Gold
Early Green
Saaz
Sunshine (655)
OT: Humlesorter
SO: Comet
Super Alpha (656)
OT: Humlesorter
SO: Smoothcone
Surøl (765)
OT: Øltyper
UT: Belgisk brun
Belgisk rød
Bière de Mars
Gueuze
Lambic
Svalskiver (171)
OT: Kjøleutstyr
Svalöf (657)
OT: Humlesorter
SO: Saxon
Viking
Svart farge (271)
OT: Farge
Svartmalt (480)
BF: Patentmalt
OT: Ristet malt (råvare)
Svisker (assosiasjon) (282)
OT: Tørket frukt (assosiasjon)
Svovel (assosiasjon) (368)
OT: Assosiasjoner
UT: Gjær (assosiasjon)
Kokte grønnsaker (assosiasjon)
Råtne egg (assosiasjon)
Selleri (assosiasjon)
Tent fyrstikk (assosiasjon)
Sylindermagneter (178)
OT: Magneter
Symphony (658)
OT: Humlesorter
Syrlighet (401)
OT: Grunnsmaker
SO: pH
Sødme (402)
OT: Grunnsmaker
Sør-Engelsk brown (787)
OT: Engelsk brown
Søt stout (824)
BF: Kremstout
Melkestout
OT: Stout
Tankar (kanner) (109)
BF: Pipekanne
Tutekanne
OT: Kanner
Tannhjulsmagneter (179)
OT: Magneter
Tanniner (444)
OT: Råvarer
Tapping (243)
OT: Servering
SO: Kraner
Tardif de Bourgogne (659)
OT: Humlesorter
Target (660)
OT: Humlesorter
SO: Eastwell Golding
Northern Brewer
Taurus (661)
OT: Humlesorter
Te (assosiasjon) (364)
OT: Ristet malt (assosiasjon)
Tekstur
BRUK Munnfølelse(384)
Temperatur (408)
OT: Egenskaper
SO: Celcius
Fahrenheit
Tent fyrstikk (assosiasjon) (375)
OT: Svovel (assosiasjon)
Termometere (145)
OT: Måleinstrumenter
Tetthet (409)
OT: Egenskaper
Tettnanger (662)
OT: Humlesorter
SO: Santiam
Thiamin (448)
OT: Vitaminer
Tid
UT: Hendelser
Kronologisk tid
Tillicum (663)
OT: Humlesorter
SO: Galena
Tinn (418)
OT: Metaller
Tobakk (assosiasjon) (381)
OT: Urter (assosiasjon)
Tocoferol (449)
OT: Vitaminer
Toffee (assosiasjon) (365)
OT: Ristet malt (assosiasjon)
Tolhurst (664)
OT: Humlesorter
Tomahawk
BRUK Columbus(561)
Tomeskoperasjoner (212)
OT: Mesking
Tradisjonsbryggere (85)
OT: Bryggere
Tradisjonsøl (737)
OT: Øl
Trappistbryggerier (14)
OT: Klosterbryggerier
Trappistmunker (87)
OT: Munker
Trappistøl (741)
OT: Klosterøl
UT: Dubbel (trappistøl)
Enkel (trappistøl)
Patersbier
Quadrupel (trappistøl)
Tripel (trappistøl)
Tre (422)
OT: Materialer
UT: Eiketre (materiale)
Tremeskoperasjoner (213)
OT: Mesking
Tripel (trappistøl) (744)
OT: Trappistøl
Trub (725)
OT: Avfallstoffer
Tulip-glass (104)
OT: Glass (drikkekar)
Tumblere (105)
BF: Beckere
OT: Glass (drikkekar)
Turbiditet (410)
OT: Egenskaper
SO: EBC-turbiditetsenheter
Tutekanne
BRUK Tankar (kanner)(109)
Tyggegummi (assosiasjon) (317)
OT: Frukt (assosiasjon)
Tyktflytende munnfølelse (390)
OT: Fylde
Tyngde (406)
OT: Sanseinntrykk
Tysk hveteøl
BRUK Weissbier(790)
Tørkeovner (159)
OT: Maltingsutstyr
SO: Tørking
Tørket frukt (assosiasjon) (280)
OT: Alkohol (assosiasjon)
UT: Rosiner (assosiasjon)
Svisker (assosiasjon)
Tørket humle (506)
OT: Humle (råvare)
Tørking (206)
OT: Malting
SO: Tørkeovner
Tørr stout (825)
BF: Irsk stout
OT: Stout
Tørrgjær (496)
OT: Gjær (råvare)
Tørrhet (407)
OT: Sanseinntrykk
Tørrhumling (223)
OT: Humling
SO: Humleposer
Ufiltrert øl (748)
OT: Øl
Ultra (665)
OT: Humlesorter
SO: Hallertau Mittelfrüh
Saaz
Undergjær (483)
BF: Saccharomyces carlsbergensis
Saccharomyces pastorianus
OT: Gjær (råvare)
Undergjæret øl
BRUK Lager (øltype)(831)
Ungespundet (838)
OT: Lager (øltype)
Unitanker (181)
OT: Reguleringstanker
Universal (666)
OT: Humlesorter
Universalhumle (509)
OT: Humle (råvare)
Upolare lipider (440)
OT: Lipider
Urter (assosiasjon) (376)
OT: Assosiasjoner
UT: Mynte (assosiasjon)
Pinje (assosiasjon)
Seder (assosiasjon)
Tobakk (assosiasjon)
Urter (smakstilsetning) (719)
OT: Smakstilsetninger
UT: Ingefær (smakstilsetning)
Koriander (smakstilsetning)
Vanilje (smakstilsetning)
Uteservering (242)
OT: Servering
Uteserveringer (33)
OT: Serveringssteder
UT: Biergarten
Utstyr (90)
UT: Beholdere
CO2-tanker
Gjæringsutstyr
Heverter
Humleutstyr
Kjøleutstyr
Koblinger
Kokeutstyr
Maltingsutstyr
Meskeutstyr
Måleinstrumenter
Møller
Pakkeutstyr
Serveringsutstyr
Siler
Varmevekslere
Vakumpumper (193)
OT: Pumper
Valnøtter (assosiasjon) (345)
OT: Nøtter (assosiasjon)
Vanguard (667)
OT: Humlesorter
SO: Hallertau Mittelfrüh
Vanilje (assosiasjon) (366)
OT: Ristet malt (assosiasjon)
Vanilje (smakstilsetning) (721)
OT: Urter (smakstilsetning)
Vanlig bitter (817)
OT: Bitter
Vanlig bokkøl (842)
OT: Bokkøl
Vann (450)
OT: Råvarer
SO: Bløtlegging
Vannete munnfølelse (388)
OT: Fylde
Varmende munnfølelse (396)
OT: Munnfølelse
Varmevekslere (156)
OT: Utstyr
Vekter (146)
OT: Måleinstrumenter
Vektprosent (61)
OT: Måleenheter
SO: Alkoholstyrke
Ventiler (151)
OT: Koblinger
UT: Kuleventiler
Vestkyst IPA (801)
OT: Amerikansk IPA
Viking (668)
OT: Humlesorter
SO: Svalöf
Villgjær (484)
BF: Spontangjær
OT: Gjær (råvare)
UT: Brett
Luftbåren villgjær
SO: Spontangjæring
Vineddik (assosiasjon) (297)
OT: Eddik (assosiasjon)
Vinkorker (127)
OT: Korker
Vinmonopolet (25)
OT: Salgssteder
Vinøs (assosiasjon) (283)
OT: Alkohol (assosiasjon)
UT: Madeira (assosiasjon)
Vitaminer (445)
OT: Råvarer
UT: Askorbinsyre
Riboflavin
Thiamin
Tocoferol
Vojvodina (669)
OT: Humlesorter
SO: Northern Brewer
Volumprosent (60)
BF: ABV
OT: Måleenheter
SO: Alkoholstyrke
Våt hund (assosiasjon) (350)
OT: Oksidert (assosiasjon)
Våt papp (assosiasjon) (351)
OT: Oksidert (assosiasjon)
Vørter (assosiasjon) (329)
OT: Korn (assosiasjon)
Vørter (bryggstadie) (730)
OT: Brygg
SO: Skylling
Vørterhus (21)
OT: Bryggerier
Vørterkjølere (172)
OT: Kjøleutstyr
SO: Vørterkjøling
Vørterkjøling (218)
OT: Brygging
SO: Vørterkjølere
Warrior (671)
OT: Humlesorter
Weissbier (790)
BF: Tysk hveteøl
Weizen
OT: Hveteøl
UT: Berliner Weisse
Dunkles Weissbier
Hefeweissbier
Kristallweissbier
Weizenbock
Weizen
BRUK Weissbier(790)
Weizenbock (795)
OT: Weissbier
Whitbread Golding (672)
OT: Humlesorter
SO: Alliance
Progress
White Vine (673)
OT: Humlesorter
SO: Kirin II
Shinshuwase
Wiener (847)
OT: Lager (øltype)
Wienermalt (469)
OT: Basemalt
Williamette (674)
OT: Humlesorter
SO: Fuggle
Witbier (796)
BF: Belgisk hveteøl
OT: Hveteøl
Württemberger (670)
OT: Humlesorter
XXX-merker (62)
OT: Måleenheter
SO: Alkoholstyrke
Yakima Cluster (557)
OT: Cluster
Yeoman (675)
OT: Humlesorter
Zatec
BRUK Saaz(632)
Zattler (676)
OT: Humlesorter
SO: Challenger
Horizon
Liberty
Zenith (677)
OT: Humlesorter
Zeus (678)
OT: Humlesorter
Zlatan (679)
OT: Humlesorter
Zwickelbier (839)
OT: Lager (øltype)
Åpne fat (118)
OT: Fat
Årganger (411)
OT: Egenskaper
Økologisk øl (738)
OT: Øl
Øl (727)
UT: Alkoholfritt øl
Boksøl
Brygg
Butikkøl
Fatøl
Filtrert øl
Flaskeøl
Grand cru
Hjemmebrygg
Juleøl
Klosterøl
Lavkarboøl
Lettøl
Nybrygg
Pottøl
Skum
Sommerøl
Sterkøl
Tradisjonsøl
Ufiltrert øl
Økologisk øl
Øltyper
Ølhaller (31)
OT: Serveringssteder
Ølkjellere (32)
OT: Serveringssteder
Ølmonopol (26)
OT: Salgssteder
Øltyper (759)
OT: Øl
UT: Ale
Faro
Fruktøl
Lager (øltype)
Malt liquor
Rugøl
Surøl
Østkyst IPA (800)
OT: Amerikansk IPA

Litteratur

 1. Aitchison, J., Gilchrist, A. & Bawden, D. (2000). Thesaurus construction and use: a practical manual. London: Aslib.
 2. Broughton, V. (2006). Essential thesaurus construction. London: Facet Publ.
 3. Dewey, M. & Kubosch, I. (2002). Deweys desimalklassifikasjon. Oslo: Nasjonalbiblioteket.
 4. Hampson, T., Smith, E. & Tjørve, I. I. (2011). Ølboka : all verdens øl. [Oslo]: Cappelen Damm faktum.
 5. Hervig, J. S. & Flaten, M. (2003). Ølguiden : 200 forskjellige ølsorter. Oslo: Orion.
 6. History of beer. (2013, 8. april). I Wikipedia. Hentet 12. april 2013 fra http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_beer
 7. Hjortsæter, E. (2005). Emneordskatalogisering: innholdsanalyse, emnerepresentasjon og lagring (Bind 2005 nr 2). [Oslo]: Høgskolen i Oslo.
 8. International Organization for Standardization. (1986). Documentation : guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri = Documentation : principes directeurs pour l'établissement et la développement de thesaurus monolingues. [Genève]: ISO.
 9. International Organization for Standardization. (2011). Information and documentation: thesauri and interoperability with other vocabularies. Geneve: ISO.
 10. Jørgensen, G. (2009). Verdens klassiske øltyper. Drammen: Bibere.
 11. Kenning, D. & Jackson, R. (2009). Øl fra hele verden : over 350 klassiske øltyper. [Oslo]: Spektrum.
 12. Leventhal, J. (2000). Ølvennens ledsager: en veileder til produksjon, brygging, smaking,rangering og drikking verden over. Köln: Könemann.
 13. Mordt, H. E. (1985). Måling av sukkerekstrakt i vørter under gjæring. Trondheim: [s.n.].
 14. Mortensen, H. & Johnsen, V. (2009). Den komplette guiden til norsk øl. Oslo: Tun.
 15. Norbrygg - norsk hjemmebryggerforening. (udatert). Forumet. Hentet fra http://norbrygg.no/forum/
 16. Oregon State University High Alpha Acid Breeding Program. (udatert). USDA Named Hop Variety Descriptions. Hentet fra http://www.freshops.com/hops/usda-named-hop-variety-descriptions
 17. Solberg, R. K. (2000). Byggsorter dyrket i Norge : egenskaper ved produksjon av malt og øl. Ås: [R.K. Solberg].
 18. Språkrådet. (2010, 9. november). Navn på språk. Hentet 12. april 2013 fra http://www.sprakrad.no/Sprakhjelp/Rettskrivning_Ordboeker/Navn_paa_spraak/
 19. Standard Norge. (2006). Dataelementer og utvekslingsformater: informasjonsutveksling : angivelse av dato og klokkeslett (ISO 8601:2004). Oslo: Standard Norge.
 20. Townsend, S. & Henning, J. A. (2004). USDA Hop Cultivars and Accessions.
 21. Yakima Chief Ranches. (2003). Hop Varietal Guide. Hentet fra http://www.yakimachief.com/hopvarieties/ycivarieties.pdf

Muntlige kilder

 1. Jikiun, Katie. Nøgne Ø